REKLAMA
REKLAMA

Banki

Getin Noble potrzebuje sporo kapitału. KNF zatwierdziła Plan ochrony kapitału

Bank szacuje lukę kapitałową na 1,3 mld zł. Ma zostać zasypana głównie wsparciem banku w ciągu dwóch lat kwotą blisko 1 mld zł gwarantowaną przez głównego akcjonariusza. Rano na GPW akcje Getin Noble spadają o ponad 5,5 proc.

Leszek Czarnecki

Foto: Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła złożony przez bank "Plan ochrony kapitału". Konieczność jego przygotowania wynikała z niespełniania od 1 stycznia 2018 r. wymogów kapitałowych. Działania w nim zaplanowane mają spowodować, że przed końcem 2019 r. bank będzie spełniał wszelkie wymogi kapitałowe.

Wiadomo było, że wymogi przejściowo mogą być niespełnione

Według szacunków banku z 20 grudnia luka kapitałowa na początku bieżącego roku dla łącznego współczynnika kapitałowego TCR wynosiła 830 mln zł (czyli brakuje 1,9 pkt proc. do wymogu na poziomie 14,85 proc.), a dla współczynnika Tier1 było to 1,08 mld zł (brakowało 2,4 pkt proc. do wymogu na poziomie 12,42 proc.). Bank zaznacza, że niespełnianie wymogów jest przede wszystkim konsekwencją zmian jakie zaszły w otoczeniu prawno-regulacyjnym (w górę poszły wymogi kapitałowe, a kapitały i współczynniki wypłacalności obniżyły odpowiednio nowy standard rachunkowości IFRS9 i wzrost wag ryzyka dla hipotek walutowych), a nie jego działalności operacyjnej (choć to też miało znaczenie, bo w 2017 r. według szacunków bank mógł mieć nawet 500 mln zł straty netto).

Getin Noble Bank przypomina, że przejściowe niespełnianie wymogów kapitałowych KNF było uwzględnione w zatwierdzonym przez nadzór planie postępowania naprawczego latem ubiegłego roku. We wrześniu zarząd banku zapowiedział na konferencji wynikowej, że na początku tego roku może dojść do takiej sytuacji. Bank zastrzega jednak, że wskaźniki wypłacalności Tier1 i TCR spełniają wymogi europejskie wynoszące odpowiednio 6 proc. i 8 proc.

Jednak teraz luka kapitałowa banku jest większa niż wydawało się w grudniu. W trakcie prac nad sprawozdaniem finansowym za 2017 rok zmianie uległy poziomy wskaźników składających się na wymóg połączonego bufora – podał bank. Według wstępnych danych na koniec marca luka kapitałowa dla współczynnika TCR wynosiła 1,1 mld zł (brakowało zatem 2,5 pkt proc. do wymaganych 14,85 proc.) zaś dla kapitału Tier1 było to 1,3 mld zł (brakowało 3,0 pkt proc. do wymaganych 12,42 proc.). To sporo biorąc pod uwagę, że na koniec listopada Getin Noble Bank miał łącznie 6,2 mld zł funduszy własnych w tym 4,8 mld zł kapitału Tier1 oraz 1,4 mld zł funduszy uzupełniających Tier2 (pochodzących z emisji obligacji podporządkowanych). Bank zaznaczył, że do momentu publikacji rocznego raportu, co nastąpi w czwartek, wartości dotyczące luki kapitałowej nie powinny już ulec zmianie.

Plan zakłada wsparcie głównego akcjonariusza

Zatwierdzony przez KNF "Plan ochrony kapitału" zakłada m.in. dokapitalizowanie banku w zakresie kapitałów Tier1 oraz AT1 w ciągu dwóch lat w kwocie blisko 1 mld zł, gwarantowanej przez głównego akcjonariusza. Jest nim Leszek Czarnecki, jeden z najbardziej znanych polskich biznesmenów kontrolujący 52,7 proc. akcji tego banku wycenianego na GPW na 1,1 mld zł. W tym i ubiegłym roku dokapitalizował bank łącznie kwotą 250 mln zł.

Bank deklaruje, że wszystkie działania opisane w planie ochrony kapitału pozwolą na wyeliminowanie powstałej luki kapitałowej. W drugim półroczu bank planuje przeprowadzić nową emisję akcji na kwotę 200 mln zł, która zostanie skierowana w ofercie prywatnej do głównego akcjonariusza lub odbędzie się w emisji publicznej przez niego gwarantowanej (łącznie z przeprowadzoną już emisją tegoroczne podniesienie kapitału wyniesie w tym roku 390 mln zł). Kolejną emisję akcji, gwarantowaną przez głównego akcjonariusza, zaplanowano na rok 2019 (o 100 mln zł). Zarząd planuje złożenie prospektu do zatwierdzenia KNF najpóźniej w IV kwartale 2018 r. 

Bank podjął działania w zakresie oceny możliwości emisji instrumentów, które zgodnie z Rozporządzeniem CRR mogłyby zostać zakwalifikowane jako składnik funduszy własnych dodatkowych Tier 1, czyli tzw. Additional Tier 1 (AT1). Bank wskazuje, że przeprowadzona pzez niego analiza prawna wykazała, że istnieje możliwość przeprowadzenia takiej transakcji w reżimie prawnym jednego z państw Unii Europejskiej (polskie prawo nie umożliwia jeszcze ich emitowania). Bank planuje przeprowadzić emisję stosownych instrumentów, które będzie można po uzyskaniu stosownej decyzji Komisji zaliczyć do Additional Tier 1. Zakłada emisję tego typu na łączną kwotę 450 mln zł realizowaną do końca 2019 r., również gwarantowaną przez głównego akcjonariusza. 

Bank w ramach realizacji Planu planuje też przeprowadzić emisje euroobligacji, zakładana wartość nominalna jednej obligacji będzie wynosić nie mniej niż 100 tys. euro. Dodatkowo bank rozważy również emisję obligacji podporządkowanych na rynku krajowym. Docelowa wartość emisji kierowanej do podmiotów profesjonalnych z uwzględnieniem zaleceń KNF w tym zakresie będzie dostosowana do luki kapitałowej w zakresie wymogu połączonego bufora na poziomie TCR jako element uzupełniający względem działań zmierzających do poprawy pozycji kapitałowej na poziomie Tier 1.

Bank podkreśla, że działania zawarte w Planie są przejawem zaangażowania i wsparcia dla banku udzielonego przez Leszka Czarneckiego m.in. w postaci objęcia akcji nowych emisji oraz udzielenia gwarancji na łączną kwotę blisko 1 mld zł.

Dodatkowe odpisy, ale mają już maleć

Poza tym bank podał, że łączna wartość odpisów IV kwartale wynosiła 540 mln zł, w tym wartość odpisów z tytułu ekspozycji kredytowych wraz z odpisami na odroczone płatności za sprzedane pakiety wierzytelności wynosiła 413 mln zł w ujęciu jednostkowym, a odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkach 127 mln zł.

Bank jednocześnie szacuje, że w pierwszym kwartale zanotował spadek do 118 mln zł wartości odpisów. Odpisy z tytułu ekspozycji kredytowych w pierwszym kwartale wynieść mają 111 mln zł w ujęciu jednostkowym (byłyby zatem znacznie mniejsze niż w poprzednich kwartałach, kiedy sięgały grubo ponad 200 mln zł), a z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych (w sprawozdaniu jednostkowym) ustalono na 7 mln zł. Ze średniej prognoz analityków, zebranych przez „Parkiet”, wynika, że w I kwartale bank miał 177 mln zł odpisów. Przy takim poziomie wynik netto wyniósłby według prognoz -66 mln zł, więc jeśli odpisy sięgną rzeczywiście 111 mln zł, jest szansa na wynik netto w okolicach zera w I kwartale.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA