Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Uchwała Nr 64_2134_2024.pdfUchwała RG nr 64/2134/2024
  2. Supervisory Board Resolution No 64_2134_2024.pdfSupervisory Board Resolution No. 64/2134/2024

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-26
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Odwołanie Pana Adam Młodkowskiego ze składu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Giełda”), informuje, że w dniu 26 czerwca 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę („Uchwała”) w sprawie odwołania ze składu Zarządu Giełdy Pana Adam Młodkowskiego, członka Zarządu GPW.

Uchwała wejdzie w życie z dniem doręczenia GPW decyzji Komisji Nadzoru Finansowego wyrażającej zgodę na zmianę w składzie Zarządu Giełdy dokonaną niniejszą Uchwałą.

Uchwała Rady Nadzorczej Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załącznik:
Załączniki
Plik Opis
Uchwała Nr 64_2134_2024.pdf
Uchwała Nr 64_2134_2024.pdf
Uchwała RG nr 64/2134/2024
Supervisory Board Resolution No 64_2134_2024.pdf
Supervisory Board Resolution No 64_2134_2024.pdf
Supervisory Board Resolution No. 64/2134/2024

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 18/2024

Date: 26 June 2024

Topic: Dismissal of Mr Adam Młodkowski from the Warsaw Stock Exchange Management Board

Legal basis: Article 56(1)(2) of the Offering Act – current and periodic reports

Content:
The Warsaw Stock Exchange (“GPW”, “Exchange”) announces that on 26 June 2024, the Supervisory Board of the Company adopted a resolution (“Resolution”) dismissing Mr Adam Młodkowski, member of the GPW Management Board, from the Exchange Management Board.

The Resolution comes into force on the date of delivery to GPW of the decision of the Polish Financial Supervision Authority approving the change in the composition of the Exchange Management Board under the Resolution.

The Resolution of the Company’s Supervisory Board is attached to this report.

Legal basis: Article 5(4) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic reports published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-26 Tomasz Bardziłowski Prezes Zarządu
2024-06-26 Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu
20240626_215417_0526302950_Supervisory_Board_Resolution_No_64_2134_2024.pdf

20240626_215417_0526302950_Uchwala_Nr_64_2134_2024.pdf