Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2024
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BANK MILLENNIUM S.A.
Temat
Informacja o zakończeniu realizacji Planu Naprawy.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2022 z dnia 15 lipca 2022 r. Zarząd Banku Millennium S.A. [Bank] informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zakończeniu realizacji Planu Naprawy, zawiadamiając o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
W ocenie Zarządu Banku, osiągnięte zostały wszystkie kluczowe założenia Planu Naprawy [Plan]. W szczególności, wszystkie wskaźniki zdefiniowane w Planie osiągnęły bezpieczne poziomy, rentowność oraz wyniki finansowe Grupy Banku Millennium [Grupa] uległy trwałej poprawie, współczynniki kapitałowe zostały przywrócone do poziomów znacznie przekraczających minimalne wymogi regulacyjne a Bank oraz Grupa spełniają wymogi MREL, w tym wymogi dotyczące połączonego bufora. Zarząd Banku nie identyfikuje także przyszłych okoliczności, które przemawiałyby za dalszą realizacją Planu Naprawy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Date: 19 June 2024

Current Report No. 20/2024

Subject: Information on completion of implementation of the Recovery Plan.

With reference to Current Report No 21/2022 of July 15, 2022, the Management Board of Bank Millennium S.A. [the Bank] informs that today it took a decision to complete the implementation of the Recovery Plan, notifying of the fact Polish Financial Supervision Authority and Bank Guarantee Fund.

In the Bank’s Management Board’s opinion, all key assumptions of the Recovery Plan [Plan] have been achieved. In particular, all indicators defined in the Plan have reached safe levels, profitability and financial results of Bank Millennium S.A. Capital Group [the Group] improved sustainably, capital ratios were restored to levels well above required regulatory minimums while the Bank and the Group meet MREL requirements, including the combined buffer requirements. The Bank’s Management Board also does not identify future circumstances that would justify further continuation of the Recovery Plan.

Legal basis: art. 17 section 1 MAR

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-19 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu Fernando Bicho