Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Zalacznik do RB 24_2024 Noty biograficzne czlonkow Zarzadu TORPOL S.A..pdfNoty biograficzne członków Zarządu TORPOL S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-17
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Zmiany w składzie Zarządu TORPOL S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TORPOL S.A. [Spółka] informuje, iż w dniu 17 czerwca 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie:

1. Ustalenia liczby członków Zarządu nowej wspólnej trzyletniej kadencji na liczbę czterech osób.

2. Powołania z dniem 25 czerwca 2024 r. do składu Zarządu Spółki:
a) Pana Konrada Tulińskiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki,
b) Pana Krzysztofa Drzewieckiego, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji,
c) Pana Marcina Zachariasza, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.

3. Zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych bez rozstrzygnięcia.

W związku z podjęciem ww. decyzji z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 r. wygasną mandaty Pana Tomasza Krupińskiego, dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych oraz Jaromira Falandysza, dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii.

Informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych osób zarządzających Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, a ponadto Emitent wskazuje, że ww. osoby nie prowadzą w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto ww. osoby nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Załączniki
Plik Opis
Zalacznik do RB 24_2024 Noty biograficzne czlonkow Zarzadu TORPOL S.A..pdf
Zalacznik do RB 24_2024 Noty biograficzne czlonkow Zarzadu TORPOL S.A..pdf
Noty biograficzne członków Zarządu TORPOL S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-17 Konrad Tuliński Wicepreze Zarządu ds. Produkcji Konrad Tuliński
2024-06-17 Marcin Zachariasz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Marcin Zachariasz
20240617_181645_2111870999_Zalacznik_do_RB_24_2024_Noty_biograficzne_czlonkow_Zarzadu_TORPOL_S.A..pdf