Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-20
Skrócona nazwa emitenta
PEPEES
Temat
Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2024 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za I kwartał 2024 roku (w nawiasie przedstawiono dane za I kwartał 2023 roku):
- przychody ze sprzedaży: 52 431 tys. zł (61 387 tys. zł)
- zysk (strata) z działalności operacyjnej: strata 2 381 tys. zł, (zysk 8 899 tys. zł)
- zysk (strata) netto: strata 4 472 tys. zł, (zysk 4 394 tys. zł)

Wstępne wyniki finansowe Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. za I kwartał 2024 roku (w nawiasie przedstawiono dane za I kwartał 2023 roku):
- przychody ze sprzedaży: 41 805 tys. zł (45 775 tys. zł)
- zysk (strata) z działalności operacyjnej: strata 1 119 tys. zł, (zysk 7 520 tys. zł)
- zysk (strata) netto: strata 2 094 tys. zł (zysk 4 725 tys. zł)

Poniesiona w I kwartale 2024 roku strata jest przede wszystkim efektem spadku przychodów ze sprzedaży produktów Spółki i Grupy na skutek obniżenia rynkowych cen produktów skrobiowych w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Jednocześnie Emitent przypomina, że ostateczne wyniki finansowe za I kwartał 2024 roku zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym, który zostanie opublikowany w dniu 24 maja 2024 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-20 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2024-05-20 Tomasz Rogala Członek Zarządu