Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-06
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz mając na względzie zobowiązanie Emitenta zawarte w raporcie bieżącym nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotyczące publikacji wartości aktywów pod zarządzaniem Spółki na koniec miesiąca kalendarzowego informuje, że wartość aktywów netto pod zarządzaniem Emitenta na dzień 30 kwietnia 2024 r. wyniosła 5 219,0 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 4 381,6 mln zł aktywów dwunastu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 22,1 mln zł aktywów dwóch subfunduszy QUERCUS Instytucjonalny SFIO,
- 57,1 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,
- 42,2 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ,
- 59,9 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
- 4,4 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 2 kwietnia 2024 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 88,3 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 28 marca 2024 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 202,9 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 2 kwietnia 2024 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 360,4 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).

Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza trzema funduszami, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy Spółki.


Podstawa prawna:
- art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-06 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu
2024-05-06 Paweł Pasternok Wiceprezes Zarządu