Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
 1. CHSA_List_Zarzadu_2024.xhtml.xadesPodpis do pisma Zarządu Cavatina Holding S.A.
 2. CAVATINAHOLDING-SzD-2023-12-31-PL.xhtml.xadesPodpis zewnętrzny do sprawozdania Zarządu Spółki i GK Cavatina Holding S.A. za rok 2023
 3. 259400LL41Q1CCOZ9M08-2023-12-31-pl.zip.xadesPodpis zewnętrzny do SSF Cavatina Holding S.A.
 4. RN Oświadczenie KA 29_04_2024.xhtml.xadesPodpis zewnętrzny do oświadczenia Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
 5. RN_Oświadczenie_SF_30_04_2024.xhtml.xadesPodpis do oświadczenia Rady Nadzorczej ws. oceny SF
 6. GKCHSA_SzBSSF-2023-12-31-pl.xhtml.XAdESPodpis do sprawozdania z badania SSF
 7. CAVATINAHOLDING_WSKAZNIK_ZN.xhtml.xadesPodpis do wskaźników zadłużenia netto

Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
 1. CHSA_List_Zarzadu_2024.xhtml.xadesPodpis do pisma Zarządu Cavatina Holding S.A.
 2. CAVATINAHOLDING-SzD-2023-12-31-PL.xhtml.xadesPodpis zewnętrzny do sprawozdania Zarządu Spółki i GK Cavatina Holding S.A. za rok 2023
 3. 259400LL41Q1CCOZ9M08-2023-12-31-pl.zip.xadesPodpis zewnętrzny do SSF Cavatina Holding S.A.
 4. RN Oświadczenie KA 29_04_2024.xhtml.xadesPodpis zewnętrzny do oświadczenia Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
 5. RN_Oświadczenie_SF_30_04_2024.xhtml.xadesPodpis do oświadczenia Rady Nadzorczej ws. oceny SF
 6. GKCHSA_SzBSSF-2023-12-31-pl.xhtml.XAdESPodpis do sprawozdania z badania SSF
 7. CAVATINAHOLDING_WSKAZNIK_ZN.xhtml.xadesPodpis do wskaźników zadłużenia netto

SRR :

Firma: CAVATINA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Spis załączników:
 1. CHSA_List_Zarzadu_2024.xhtmlPismo Zarządu Cavatina Holding S.A.
 2. CHSA_List_Zarzadu_2024.xhtml.xadesPodpis do pisma Zarządu Cavatina Holding S.A.
 3. CAVATINAHOLDING-SzD-2023-12-31-PL.xhtmlSprawozdanie Zarządu Spółki i GK Cavatina Holding S.A. za rok 2023
 4. CAVATINAHOLDING-SzD-2023-12-31-PL.xhtml.xadesPodpis zewnętrzny do sprawozdania Zarządu Spółki i GK Cavatina Holding S.A. za rok 2023
 5. 259400LL41Q1CCOZ9M08-2023-12-31-pl.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Cavatina Holding S.A. za rok 2023
 6. 259400LL41Q1CCOZ9M08-2023-12-31-pl.zip.xadesPodpis zewnętrzny do SSF Cavatina Holding S.A.
 7. RN Oświadczenie KA 29_04_2024.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
 8. RN Oświadczenie KA 29_04_2024.xhtml.xadesPodpis zewnętrzny do oświadczenia Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
 9. RN_Oświadczenie_SF_30_04_2024.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej ws. oceny SF
 10. RN_Oświadczenie_SF_30_04_2024.xhtml.xadesPodpis do oświadczenia Rady Nadzorczej ws. oceny SF
 11. GKCHSA_SzBSSF-2023-12-31-pl.xhtmlSprawozdanie z badania SSF
 12. GKCHSA_SzBSSF-2023-12-31-pl.xhtml.XAdESPodpis do sprawozdania z badania SSF
 13. CAVATINAHOLDING_WSKAZNIK_ZN.xhtmlWskaźniki zadłużenia netto
 14. CAVATINAHOLDING_WSKAZNIK_ZN.xhtml.xadesPodpis do wskaźników zadłużenia netto
 15. CAVATINA_HOLDING_SSF.zip

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2022 2023 2022
I. Przychody z najmu i aranżacji (umów z klientami) 94 317,00 72 691,00 20 828,00 15 505,00
II. Zysk (strata) z wyceny i sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 150 621,00 105 205,00 33 261,00 22 440,00
III. Zysk z działalności operacyjnej 142 301,00 79 446,00 31 424,00 16 946,00
IV. Zysk (strata) brutto 113 559,00 34 916,00 25 077,00 7 447,00
V. Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki
dominującej
90 501,00 27 147,00 19 985,00 5 790,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -19 486,00 -125 217,00 -4 303,00 -26 708,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -390 139,00 -22 232,00 -86 154,00 -4 742,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 424 964,00 62 172,00 93 844,00 13 261,00
IX. Środki pieniężne 62 087,00 46 748,00 13 711,00 9 971,00
X. Liczba akcji (średnia ważona w okresie) 25 426 034,00 25 389 881,00 25 426 034,00 25 389 881,00
XI. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 3,56 1,07 0,79 0,23
XII. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR) 3,56 1,07 0,79 0,23
XIII. Aktywa razem 3 133 927,00 2 608 242,00 720 774,00 556 140,00
XIV. Kapitał własny 1 171 594,00 1 081 032,00 269 456,00 230 502,00
XV. Zobowiązania długoterminowe 1 556 684,00 1 161 310,00 358 023,00 247 619,00
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 405 649,00 365 900,00 93 296,00 78 019,00
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu:
- na 31 grudnia 2023 r.: 1 euro = 4,3480 zł,
- na 31 grudnia 2022 r.: 1 euro = 4,6899 zł,
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąc a w danym
okresie sprawozdawczym:
- kurs średni w okresie styczeń-grudzień 2023 r.: 1 euro = 4,5284 zł,
- kurs średni w okresie styczeń-grudzień 2022 r.: 1 euro = 4,6883 zł.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
CHSA_List_Zarzadu_2024.xhtml
CHSA_List_Zarzadu_2024.xhtml
Pismo Zarządu Cavatina Holding S.A.
CHSA_List_Zarzadu_2024.xhtml.xades
CHSA_List_Zarzadu_2024.xhtml.xades
Podpis do pisma Zarządu Cavatina Holding S.A.
CAVATINAHOLDING-SzD-2023-12-31-PL.xhtml
CAVATINAHOLDING-SzD-2023-12-31-PL.xhtml
Sprawozdanie Zarządu Spółki i GK Cavatina Holding S.A. za rok 2023
CAVATINAHOLDING-SzD-2023-12-31-PL.xhtml.xades
CAVATINAHOLDING-SzD-2023-12-31-PL.xhtml.xades
Podpis zewnętrzny do sprawozdania Zarządu Spółki i GK Cavatina Holding S.A. za rok 2023
259400LL41Q1CCOZ9M08-2023-12-31-pl.zip
259400LL41Q1CCOZ9M08-2023-12-31-pl.zip
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Cavatina Holding S.A. za rok 2023
259400LL41Q1CCOZ9M08-2023-12-31-pl.zip.xades
259400LL41Q1CCOZ9M08-2023-12-31-pl.zip.xades
Podpis zewnętrzny do SSF Cavatina Holding S.A.
RN Oświadczenie KA 29_04_2024.xhtml
RN Oświadczenie KA 29_04_2024.xhtml
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
RN Oświadczenie KA 29_04_2024.xhtml.xades
RN Oświadczenie KA 29_04_2024.xhtml.xades
Podpis zewnętrzny do oświadczenia Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
RN_Oświadczenie_SF_30_04_2024.xhtml
RN_Oświadczenie_SF_30_04_2024.xhtml
Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. oceny SF
RN_Oświadczenie_SF_30_04_2024.xhtml.xades
RN_Oświadczenie_SF_30_04_2024.xhtml.xades
Podpis do oświadczenia Rady Nadzorczej ws. oceny SF
GKCHSA_SzBSSF-2023-12-31-pl.xhtml
GKCHSA_SzBSSF-2023-12-31-pl.xhtml
Sprawozdanie z badania SSF
GKCHSA_SzBSSF-2023-12-31-pl.xhtml.XAdES
GKCHSA_SzBSSF-2023-12-31-pl.xhtml.XAdES
Podpis do sprawozdania z badania SSF
CAVATINAHOLDING_WSKAZNIK_ZN.xhtml
CAVATINAHOLDING_WSKAZNIK_ZN.xhtml
Wskaźniki zadłużenia netto
CAVATINAHOLDING_WSKAZNIK_ZN.xhtml.xades
CAVATINAHOLDING_WSKAZNIK_ZN.xhtml.xades
Podpis do wskaźników zadłużenia netto
CAVATINA_HOLDING_SSF.zip
CAVATINA_HOLDING_SSF.zip
20240430_171052_1392207113_259400LL41Q1CCOZ9M08-2023-12-31-pl.zip

20240430_171052_1392207113_RN_Oswiadczenie_SF_30_04_2024.xhtml.xades

20240430_171052_1392207113_RN_Oswiadczenie_SF_30_04_2024.xhtml

20240430_171052_1392207113_RN_Oswiadczenie_KA_29_04_2024.xhtml.xades

20240430_171052_1392207113_RN_Oswiadczenie_KA_29_04_2024.xhtml

20240430_171052_1392207113_GKCHSA_SzBSSF-2023-12-31-pl.xhtml.XAdES

20240430_171052_1392207113_GKCHSA_SzBSSF-2023-12-31-pl.xhtml

20240430_171052_1392207113_CHSA_List_Zarzadu_2024.xhtml.xades

20240430_171052_1392207113_CHSA_List_Zarzadu_2024.xhtml

20240430_171052_1392207113_CAVATINA_HOLDING_SSF.zip

20240430_171052_1392207113_CAVATINAHOLDING_WSKAZNIK_ZN.xhtml.xades

20240430_171052_1392207113_CAVATINAHOLDING_WSKAZNIK_ZN.xhtml

20240430_171052_1392207113_CAVATINAHOLDING-SzD-2023-12-31-PL.xhtml.xades

20240430_171052_1392207113_CAVATINAHOLDING-SzD-2023-12-31-PL.xhtml

20240430_171052_1392207113_259400LL41Q1CCOZ9M08-2023-12-31-pl.zip.xades