Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-22
Skrócona nazwa emitenta
DEKPOL S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy linii gwarancyjnej z Zurich Insurance plc
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 22 kwietnia 2024 roku do Spółki wpłynął obustronnie podpisany aneks („Aneks”) do umowy linii gwarancyjnej („Umowa”) zawartej w grudniu 2020 roku przez Emitenta i spółkę zależną Dekpol Budownictwo Sp. z o.o. (łącznie „Zleceniodawcy”) z Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Na mocy Aneksu wysokość limitu gwarancyjnego udostępnionego w ramach Umowy została podwyższona do kwoty 12,5 mln EUR (dotychczas 8,25 mln EUR).

Zgodnie z Umową w ramach odnawialnej linii gwarancyjnej mogą być udzielane gwarancje przetargowe, zwrotu zaliczki, należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad lub usterek oraz regwarancje i inne zaakceptowane rodzaje gwarancji. Gwarancje wystawiane w ramach Umowy są ważne przez okres nie dłuższy niż 72 miesiące od daty ich wystawienia. Zabezpieczenie roszczeń związanych z Umową stanowią weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Umowa określa zobowiązania Zleceniodawcy m.in. do utrzymywania sytuacji ekonomiczno-finansowej na określonym poziomie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z trzydziestodniowym okresem wypowiedzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-22 Katarzyna Szymczak-Dampc Wiceprezes Zarządu Katarzyna Szymczak-Dampc
2024-04-22 Anna Miksza Prokurent Anna Miksza