Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-18
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Santander Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku, które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2024 r. byli:
- Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander, Hiszpania, któremu przysługiwało 68 880 774 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 78,69% głosów na tym zgromadzeniu i 67,41% w ogólnej liczbie głosów, oraz
- Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, któremu przysługiwało 5 323 000 głosów, co stanowiło 6,08% głosów na tym zgromadzeniu i 5,21% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

18-04-2024

Current report no. 26/2024

Re. Annual General Meeting of Santander Bank Polska S.A. – list of shareholders with at least 5% of the total voting power

Santander Bank Polska S.A. (“the Bank”) hereby advises that at the Annual General Meeting (“AGM”) of the Bank held on 18 April 2024 the shareholders with at least 5% of the total voting power at this AGM were:

- Banco Santander S.A. with its registered office in Santander, Spain. The shares held by Banco Santander S.A. carried 68 880 774 votes, which constituted 78,69% votes at the AGM and 67.41% total votes and

- Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny with its registered office in Warsaw. The shares held by Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny carried 5 323 000 votes, which constituted 6,08% votes at the AGM and 5.21% total votes.

Legal basis:

Article 70 point 3 of the Act of 29 July 2005 on public offering and terms and condition of introducing financial instruments to the organizes trading system and on public companies

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-18 Łukasz Siwek radca prawny - menedżer nadzoru korporacyjnego