KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr54/2022
Data sporządzenia: 2022-09-16
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ECHO INVESTMENT S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż skonsolidowany raport półroczny Emitenta za I półrocze 2022 r., którego termin przekazania do publicznej wiadomości został raportem bieżącym Nr 6/2022 pierwotnie wyznaczony na dzień 22 września br., zostanie opublikowany w dniu 28 września 2022 roku. Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHODeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Solidarności36
(ulica)(numer)
(0-41) 33 33 333(0-41) 33 32 333
(telefon)(fax)
[email protected]www.echo.com.pl
(e-mail)(www)
657-023-09-12290463755
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-09-16Maciej DrozdWiceprezes Zarządu
2022-09-16Artur LangnerWiceprezes Zarządu