KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr11/2022
Data sporządzenia:2022-05-20
Skrócona nazwa emitenta
NEWAG S.A.
Temat
Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęły następujące kandydatury na członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki zwołanym na dzień 01.06.2022 („ZWZ”), zgłoszone przez akcjonariusza Jakubas Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: 1. Kandydatura Pani Katarzyny Szwarc; 2. Kandydatura Pani Agnieszki Pyszczek. Każdy ze wskazanych powyżej kandydatów wyraził zgodę na kandydowanie. W załączeniu Spółka przekazuje otrzymane profile zawodowe oraz treść oświadczeń złożonych przez kandydatów. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 r.).
Załączniki
PlikOpis
Katarzyna_Szwarc_CV.pdf
Katarzyna_Szwarc_Oświadczenie.pdf
Agnieszka_Pyszczek_CV.pdf
Agnieszka_Pyszczek_Oświadczenie.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NEWAG S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-300Nowy Sącz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wyspiańskiego3
(ulica)(numer)
+48 18 449 63 60+48 18 449 63 66
(telefon)(fax)
[email protected]www.newag.pl
(e-mail)(www)
734–00-09–40049049075700000
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-20Zbigniew KonieczekPrezes Zarządu
2022-05-20Józef MichalikWiceprezes Zarządu
Katarzyna_Szwarc_CV.pdf

Katarzyna_Szwarc_Oświadczenie.pdf

Agnieszka_Pyszczek_CV.pdf

Agnieszka_Pyszczek_Oświadczenie.pdf