FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2022
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2022-05-20
NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NEWAG S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
33-300Nowy Sącz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wyspiańskiego3
(ulica)(numer)
+48 18 449 63 60+48 18 449 63 66
(telefon)(fax)
[email protected]www.newag.pl
(e-mail)(www)
7340009400490490757
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO01.01.2022-31.03.202201.01.2021-31.03.202101.01.2022-31.03.202201.01.2021-31.03.2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów197 478273 24042 49459 762
Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej9 52636 5602 0507 996
Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem2 79035 2566007 711
Zysk ( strata ) netto2 45128 2105276 170
EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja)20 34047 6234 37710 416
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-118 502-5 226-25 500-1 143
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej13 301-32 3522 862-7 076
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej16 184-30 3563 483-6 639
Przepływy pieniężne netto, razem-89 017-67 934-19 155-14 858
Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 00145 000 001
Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR )0,050,630,010,14
WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w PLN31.03.202231.12.202131.03.2021
Aktywa razem1 469 4181 440 6891 363 736
Kapitał podstawowy11 25011 25011 250
Zyski zatrzymane646 450643 895652 208
Kapitał z aktualizacji wyceny88 92388 92389 341
Kapitał udziałów niekontrolujących133237612
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania722 662696 384610 325
Zobowiązania długoterminowe257 675148 689176 825
Zobowiązania krótkoterminowe464 987547 695433 500
Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 001
Wartość księgowa na jedną akcję w zł16,5916,5416,74
WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w EUR31.03.202231.12.202131.03.2021
Aktywa razem315 834313 234292 628
Kapitał podstawowy2 4182 4462 414
Zyski zatrzymane138 947139 995139 950
Kapitał z aktualizacji wyceny19 11319 33419 171
Kapitał udziałów niekontrolujących2952131
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania155 328151 408130 963
Zobowiązania długoterminowe55 38432 32837 943
Zobowiązania krótkoterminowe99 943119 08093 020
Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 001
Wartość księgowa na jedną akcję w EUR3,573,63,59
WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w PLN01.01.2022-31.03.202201.01.2021-31.03.202101.01.2022-31.03.202201.01.2021-31.03.2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów194 263269 99941 80259 054
Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej-1 71323 574-3695 156
Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem-11 29621 519-2 4314 707
Zysk ( strata ) netto-10 60215 327-2 2813 352
EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja)6 55531 5841 4116 908
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-131 791-36 524-28 359-7 988
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej9 867-3 7892 123-829
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej31 952-25 3546 876-5 545
Przepływy pieniężne netto, razem-89 972-65 667-19 360-14 363
Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 00145 000 001
Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR )-0,240,34-0,050,07
WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w PLN31.03.202231.12.202131.03.2021
Aktywa razem1 643 7331 625 3081 487 738
Kapitał podstawowy11 25011 25011 250
Kapitał zapasowy403 288413 890461 818
Kapitał z aktualizacji wyceny88 92388 92389 341
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 140 2721 111 245925 329
Zobowiązania długoterminowe202 138102 185126 212
Zobowiązania krótkoterminowe938 1341 009 060799 117
Liczba akcji (w szt.)45 000 00145 000 00145 000 001
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)11,1911,4212,5
WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w EUR31.03.202231.12.202131.03.2021
Aktywa razem353 301353 374319 237
Kapitał podstawowy2 4182 4462 414
Kapitał zapasowy86 68289 98899 096
Kapitał z aktualizacji wyceny19 11319 33419 171
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania245 088241 607198 556
Zobowiązania długoterminowe43 44722 21727 082
Zobowiązania krótkoterminowe201 641219 389171 473
Liczba akcji (w szt.)45 000 00145 000 00145 000 001
Wartość księgowa na jedną akcję (w EUR)2,412,482,68
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SSF.pdfSkonsolidowany raport kwartalny 1Q2022
SZ.pdfPozostałe informacje do raportu okresowego 1Q2022
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-20Zbigniew KonieczekPrezes Zarządu
2022-05-20Bogdan BorekWiceprezes Zarządu
2022-05-20Józef MichalikWiceprezes Zarządu
SSF.pdf

SZ.pdf