KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr13/2022
Data sporządzenia: 2022-05-20
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Grupa Azoty S.A. ( „Spółka”) informuje, że w dniu 20 maja 2022 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021, wnioskując o przeznaczenie zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2021 w wysokości 191 789 688,13 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych i trzynaście groszy) na powiększenie kapitału zapasowego Spółki. W 2021 roku Spółka i jej spółki zależne zakończyły opracowanie „Strategii Grupy Azoty na lata 2021-2030”. Strategia ta ma na celu realizację misji i wizji Grupy Kapitałowej Grupa Azoty („Grupa”), zgodnie z którymi Grupa ma produkować nawozy, tworzywa oraz produkty chemiczne w harmonii ze środowiskiem, podnosić jakość życia mieszkańców Europy oraz aktywnie uczestniczyć w budowaniu bezpieczeństwa żywnościowego Europy będąc dostawcą skutecznych rozwiązań, solidnym producentem nawozów, tworzyw i zielonej chemii. Strategia ta zakłada kontynuację realizacji będących w toku projektów inwestycyjnych, w szczególności budowę nowego segmentu biznesowego – Segmentu Poliolefin - poprzez realizację projektu „Polimery Police”, ale również rozpoczęcie kolejnych, istotnych zadań związanych w szczególności z transformacją klimatyczno-energetyczną mającą na celu ograniczenie emisyjności szkodliwej dla środowiska naturalnego poprzez ograniczanie zużycia węgla, dekarbonizację, rozwój OZE i źródeł bezemisyjnych. Realizacji tych celów służyć ma przede wszystkim projekt „Zielone Azoty” przewidujący dywersyfikację surowcową w kierunku zielonym, realizację i raportowanie strategii ESG, implementację rozwiązań w zakresie ekologicznych źródeł OZE, działania zmierzające do dekarbonizacji i zmniejszenia emisyjności szkodliwej dla środowiska naturalnego, a także realizację prac badawczo-rozwojowych wpisujących się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. W ramach projektu „Zielone Azoty” planowane są nakłady inwestycyjne w wysokości około 2,7 mld zł na projekty „zielone” i dekarbonizacyjne w perspektywie 2030 roku. Wynikiem realizacji projektu „Zielone Azoty” będzie obniżenie emisyjności energetyki wewnętrznej o ponad 1/3 i redukcja zużycia węgla kamiennego o prawie 2/3 w perspektywie 2030 roku w stosunku do stanu obecnego, skutkujące obniżeniem emisji CO2 z instalacji produkcyjnych Grupy o ponad 800 tys. ton rocznie. W związku z powyższym Zarząd Spółki rekomenduje, aby osiągnięty w 2021 roku zysk netto w całości pozostawić w Spółce. Pozostawienie zysku w Spółce stanowić będzie zabezpieczenie finansowania realizacji zaplanowanych zamierzeń inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem transformacji energetycznej. W celu realizacji powyższej uchwały Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie oceny wniosku oraz do Walnego Zgromadzenia w celu dokonania podziału zysku za rok obrotowy 2021. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA AZOTY SAChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-101Tarnów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwiatkowskiego8
(ulica)(numer)
+48 14 633 07 81+48 14 633 07 18
(telefon)(fax)
[email protected]http://tarnow.grupaazoty.com
(e-mail)(www)
8730006829850002268
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-20Tomasz HincPrezes Zarządu
2022-05-20Marek WadowskiWiceprezes Zarządu