FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlazakładów ubezpieczeń
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2021 obejmujący okresod2021-01-01do2021-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2022-03-24
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZU SAUbezpieczenia (ube)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-133Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II24
(ulica)(numer)
(22) 582 35 55(22) 582 25 57
(telefon)(fax)
[email protected]www.pzu.pl
(e-mail)(www)
526-025-10-49010001345
(NIP)(REGON)
QLPCKOOKVX32FUELX2400000009831
(LEI) (KRS)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
2021202020212020
1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy PZU (w mln zł/mln euro)
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto25 080,0023 866,005 479,005 334,00
Składki zarobione netto 23 232,0023 024,005 075,005 146,00
Przychody z tytułu prowizji i opłat4 738,004 197,001 035,00938,00
Wynik netto na działalności inwestycyjnej9 555,008 486,002 087,001 897,00
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto-15 731,00-15 580,00-3 437,00-3 482,00
Zysk brutto7 454,004 058,001 628,00907,00
Zysk netto przypisywany właścicielom kapitału własnego jednostki dominującej3 336,001 912,00729,00427,00
Zyski przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących2 098,00618,00458,00138,00
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)863 344 936,00863 332 499,00863 344 936,00863 332 499,00
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro)3,862,210,840,49
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 412,0028 579,001 619,006 388,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 853,00-27 627,00405,00-6 175,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-7 823,00-981,00-1 709,00-219,00
Przepływy pieniężne netto, razem1 442,00-29,00315,00-6,00
Aktywa402 129,00378 974,0087 431,0082 121,00
Kapitał podstawowy86,0086,0019,0019,00
Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej17 080,0018 777,003 713,004 069,00
Udziały niekontrolujące22 914,0024 626,004 982,005 336,00
Kapitały, razem39 994,0043 403,008 695,009 405,00
Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)863 359 431,00863 349 616,00863 359 431,00863 349 616,00
Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro)19,7821,754,304,71
2. Wybrane jednostkowe dane finansowe (wg PSR)
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto13 389,0012 537,002 925,002 802,00
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych1 269,001 533,00277,00343,00
Wynik netto na działalności inwestycyjnej1 558,001 103,00340,00247,00
Zysk netto2 028,001 919,00443,00429,00
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)863 523 000,00863 523 000,00863 523 000,00863 523 000,00
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro)2,352,220,510,50
Aktywa44 466,0044 665,009 668,009 679,00
Kapitał podstawowy86,0086,0019,0019,00
Kapitały, razem15 776,0017 689,003 430,003 833,00
Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)863 523 000,00863 523 000,00863 523 000,00863 523 000,00
Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro)18,2720,483,974,44
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Wprowadzenieispistreści20211231.xhtmlWybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA.
GK_PZU_SA_P130CP_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122021_PL.XHTMLSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
GK_PZU_SA_P130CP_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122021_PL.xhtml.xadesSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego - podpisy.
pzu-2021-12-31-pl.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31.12.2021 r.
pzu-2021-12-31-pl.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31.12.2021 r. - podpisy.
03 SprawozdanieZarząduzdziałalnościGrupyKapitałowejPZUiPZUSAzarokobrotowyzakończony31grudnia2021roku.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA w 2021 roku wraz z listem Prezesa Zarządu PZU SA.
03 SprawozdanieZarząduzdziałalnościGrupyKapitałowejPZUiPZUSAzarokobrotowyzakończony31grudnia2021roku.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA w 2021 roku wraz z listem Prezesa Zarządu PZU SA - podpisy.
04 SprawozdaniedotycząceinformacjiniefinansowychGrupyKapitałowejPZUi....xhtmlSprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2021 rok.
04 SprawozdaniedotycząceinformacjiniefinansowychGrupyKapitałowejPZUi....xhtml.xadesSprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2021 rok - podpisy.
07 InformacjaZarząduPZUSA2022.xhtmlInformacja Zarządu PZU SA na temat wyboru firmy audytorskiej.
07 InformacjaZarząduPZUSA2022.xhtml.xadesInformacja Zarządu PZU SA na temat wyboru firmy audytorskiej - podpisy.
R1OświadczenieRadaNadzorcza_funkcjonowanieKomitetuAudytupkt15,16,18.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej PZU SA w zakresie funkcjonowania Komitetu Audytu w związku z publikacją jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok.
R2OświadczenieRadaNadzorcza_ocenasprawozdańpkt24(23).xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej PZU SA w zakresie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Wprowadzenieispistreści20211231.xhtml

GK_PZU_SA_P130CP_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122021_PL.XHTML

GK_PZU_SA_P130CP_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122021_PL.xhtml.xades

pzu-2021-12-31-pl.zip

pzu-2021-12-31-pl.zip.xades

03 SprawozdanieZarząduzdziałalnościGrupyKapitałowejPZUiPZUSAzarokobrotowyzakończony31grudnia2021roku.xhtml

03 SprawozdanieZarząduzdziałalnościGrupyKapitałowejPZUiPZUSAzarokobrotowyzakończony31grudnia2021roku.xhtml.xades

04 SprawozdaniedotycząceinformacjiniefinansowychGrupyKapitałowejPZUi....xhtml

04 SprawozdaniedotycząceinformacjiniefinansowychGrupyKapitałowejPZUi....xhtml.xades

07 InformacjaZarząduPZUSA2022.xhtml

07 InformacjaZarząduPZUSA2022.xhtml.xades

R1OświadczenieRadaNadzorcza_funkcjonowanieKomitetuAudytupkt15,16,18.xhtml

R2OświadczenieRadaNadzorcza_ocenasprawozdańpkt24(23).xhtml