Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Zarząd The Dust S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do opublikowanego przez Spółkę w dniu 28.03.2024 r. raportu bieżącego nr 5/2024, przekazuje informacje o subskrypcji akcji serii D Emitenta:


1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 22.03.2024 r. – 27.03.2024 r.;

2) data przydziału: 27.03.2024 r.;

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: 17.900;

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: redukcja nie wystąpiła, brak podziału na transze;

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 17.900;

6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: 0,10 zł za każdą akcje serię D;

6a) informacje o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: wniesiono wkłady pieniężne, bez potrącania wierzytelności;

7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 15;

8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 15 osób, brak podziału na transze;

8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: 13 osób niepowiązanych, 2 osoby powiązane;

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy, brak subemitentów

10) łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 15.500,00 zł, w tym::

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 13.000,00 zł
b) wynagrodzenie subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy, brak subemitentów;
c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 2.500,00 zł
d) promocja oferty: brak;

10a) metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w powyższym punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: w związku z brakiem agio wskazane koszty, zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, zalicza się do kosztów finansowych Spółki.


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-04-10 19:42:57 Jakub Wolff Prezes Zarządu
2024-04-10 19:42:57 Krzysztof Wagner Członek Zarządu