Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała dzisiaj o nałożeniu 1,2 mln zł kary na Prosper Capital DM oraz o ograniczeniu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez tę firmę. Broker nie będzie mógł przyjmować i przekazywać zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz oferowanie instrumentów finansowych.

Zarząd Prosper Capital nie kryje zaskoczenia postawą KNF. „Sposób oraz okoliczności wydania decyzji administracyjnej są sporym zaskoczeniem dla PCDM, zwłaszcza że dotychczasowy przebieg prowadzonego postępowania nie wskazywał na możliwość wydania rozstrzygnięcia o takiej treści, w tak krótkim czasie. Biorąc pod uwagę treść innych rozstrzygnięć w podobnych tego typu sprawach, sposób procedowania Komisji Nadzoru Finansowego uważamy za zupełnie niespójny z dotychczasową jej praktyką, a przede wszystkim rażąco nieprawidłowy i nieadekwatny do przypisywanych domowi maklerskiemu naruszeń prawa. Zwłaszcza, że ustalone przez Komisję Nadzoru Finansowego naruszenia mają charakter historyczny, a PCDM wdrożył dawno wszelkie niezbędne działania naprawcze, w ślad zresztą za oczekiwaniami nadzorczymi, komunikując je na bieżąco organowi nadzoru. W tej sytuacji trudno zrozumieć okoliczności wydania decyzji, w tym zwłaszcza przydanie rygoru natychmiastowej wykonalności części z rozstrzygnięć objętych decyzją”- czytamy w oświadczeniu zarządu PCDM. ”PCDM fundamentalnie nie zgadza się z treścią wydanej decyzji administracyjnej. Nic nie uzasadniało w naszej ocenie takiego rozstrzygnięcia, o takiej treści i w takim czasie. Nie zgadzamy się z treścią uzasadnienia decyzji, która w naszej ocenie, popartej konsultacjami z naszymi doradcami prawnymi, dotknięta jest rażącymi wadliwościami, w tym zwłaszcza naruszeniami przepisów procedury. W tej sytuacji, PCDM zamierza skorzystać ze wszelkich przysługujących mu środków prawnych, jakie okażą się adekwatne w obecnej sytuacji domu maklerskiego, w ścisłej konsultacji z jego doradcami prawnymi. Podjęto już stosowne działania mające na celu zabezpieczenie ciągłości działania domu maklerskiego, w tym zwłaszcza w zakresie linii biznesowych niezwiązanych z oferowaniem instrumentów finansowych. Działamy w pełnym przekonaniu co do zasadności naszego stanowiska oraz wierząc w szanse na zakwestionowanie całkowicie nieuprawnionej i wadliwej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego” – czytamy w oświadczeniu zarządu domu maklerskiego.

Czytaj więcej

KNF karze domy maklerskie

Jak uzasadnia nadzór kary to konsekwencja opracowania, wdrożenia i stosowania przez dom maklerski rozwiązań związanych z procesem wykonywania czynności rekomendowania lub oferowania instrumentów finansowych albo w inny sposób umożliwiających nabycie lub objęcie instrumentów finansowych przez grupę docelową, które nie zapewniają, że instrument finansowy i strategia dystrybucji są odpowiednie dla grupy docelowej. Ma ona także związek z kierowaniem do klientów lub potencjalnych klientów informacji nierzetelnych, mogących budzić wątpliwości oraz mogących wprowadzać klientów lub potencjalnych klientów w błąd.