Wierzytelności

Urzędy państwowe wyjaśniają co robią w sprawie GetBacku

Przedstawiciele stowarzyszenia zrzeszającego obligatariuszy windykatora spotkali się dziś z szefami KNF, UOKiK, Rzecznikiem Finansowym i urzędnikami Kancelarii Premiera i Ministerstwa Finansów.
Foto: Fotorzepa, Andrzej Bogacz

Dzisiaj odbyło się spotkanie Jacka Jastrzębskiego, przewodniczącego KNF, Marka Niechciała, prezesa UOKiK, Aleksandry Wiktorow, Rzecznika Finansowego oraz przedstawicieli Kancelarii Premiera i Ministerstwa Finansów z przedstawicielami Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack, którzy przedstawili postulaty swojego stowarzyszenia.

450 wniosków do Rzecznika Finansowego o interwencję

Podczas spotkania przedstawiciele instytucji publicznych podkreślili, że instytucje odpowiedzialne za pomoc klientom rynku finansowego świadczą wsparcie w zakresie swoich ustawowych kompetencji, a postulaty kierowane przez Stowarzyszenie muszą uwzględniać obowiązujący w Polsce porządek prawny. Wskazali, że w obowiązującym systemie prawa istnieje instytucja Rzecznika Finansowego, która została powołana w celu wspierania klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego. Rzecznik Finansowy poinformował, że w 2018 r. otrzymał od obligatariuszy GetBacku ponad 300 próśb o poradę telefoniczną lub e-mailową. Według wstępnych danych odebrał też około 450 wniosków o podjęcie interwencji wobec podmiotów rynku finansowego (głównie banków i domów maklerskich) pośredniczących przy sprzedaży obligacji (liczbę obligatariuszy GetBacku szacuje się na 9-11 tys.).

Jednak Rzecznik Finansowy przypomniał, że nie ma możliwości nakazania podmiotowi zmiany stanowiska. Podstawową, prawnie dopuszczalną drogą dochodzenia roszczeń odszkodowawczych poszkodowanych obligatariuszy, jest postępowanie cywilne przed sądami powszechnymi. Na tym etapie Rzecznik Finansowy lub prezes UOKiK mogą wspierać takie osoby tzw. istotnym poglądem w sprawie. Podkreślono, że tego typu spory mogą być też rozwiązywane na drodze polubownej. Poszkodowani mogą więc kierować wnioski o podjęcie próby rozwiązania sporu do Sądu Polubownego przy KNF lub Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów przy Rzeczniku Finansowym. Tryb działania Sądu i wydziału zakłada niezależność odpowiednio od Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznika Finansowego.

UKNF kieruje sporo zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Odpowiadając na postulaty kierowane do KNF (chodzi o ujawnienie przez urząd niektórych danych, informacji czy postępu prac w sprawie GetBacku), przewodniczący zapewniał, że urząd na bieżąco przekazuje pozyskane informacje i dokonane ustalenia, w tym dokumenty z postępowań przeprowadzonych przez KNF podmiotom do tego uprawnionym. Podkreślił jednak, że nie ma możliwości ujawnienia przedstawicielom Stowarzyszenia informacji i dokumentów pozyskanych oraz sporządzonych w trakcie prowadzonych czynności nadzorczych ze względu na obowiązek zachowania ustawowej tajemnicy zawodowej. Dodał, że KNF pozostaje w bieżącym kontakcie ze wszystkimi organami państwa, które są zaangażowane w wyjaśnienie sprawy sprzedaży obligacji GetBack, a instytucje te korzystają z wyników pracy urzędu w zakresie swojej właściwości. Podkreślił, że Urząd KNF aktywnie wspiera czynności prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie kierując m.in. liczne uzupełnienia do zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Nowy przewodniczący KNF (objął stanowisko w połowie grudnia) zapewnił członków Stowarzyszenia, że wszystkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach w procesie oferowania obligacji wyemitowanych przez GetBack, które zostały opisane we wnioskach, skargach i pismach skierowanych do Urzędu w okresie od kwietnia do końca września 2018 r., zostały zweryfikowane w prowadzonych czynnościach nadzorczych.

Sprawy dotyczące brokerów i banków

Przypomniał, że KNF zrealizowała również czynności nadzorcze w stosunku do domów maklerskich zaangażowanych w proces oferowania obligacji windykatora, o już częściowo informowano (odebranie licencji Polskiemu Domowi Maklerskiemu i Mercuriusowi). Podkreślił, że UKNF w przypadkach wyraźnie określonych w przepisach ustaw wyznaczających zakres przedmiotowy jego działalności oraz rodzaj środków nadzoru może podejmować działania w stosunku do podmiotów nadzorowanych. Takie działania Urząd KNF podjął, i jeżeli będą zachodziły przesłanki będzie nadal podejmował.

Prezes UOKiK poinformował o etapach sześciu prowadzonych obecnie postępowań w sprawie oferowania i sprzedaży obligacji GetBacku, w szczególności przeciwko Idea Bank w sprawie naruszenia zbiorowych interesów oraz przeciwko PDM w sprawie uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Wskazał również, że w sytuacji stwierdzenia przez UOKiK naruszeń praw konsumentów, prawomocne decyzje będą realnym wsparciem dla poszkodowanych, stanowiąc tzw. prejudykat. Oznacza to, że poszkodowali będą mogli powołać się na te rozstrzygnięcia, gdy zdecydują się dochodzić swoich roszczeń związanych z nabyciem obligacji GetBacku.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.