Firmy

Gant nad przepaścią

Nawet o 34,5 proc., do 1,1 zł, taniały w piątek rano akcje dewelopera w reakcji na opublikowane wczoraj wieczorem sprawozdanie finansowe za 2012 r.
Foto: Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski

Audytor badający sprawozdanie finansowe Ganta nie wydał do niego opinii. Obawia się bowiem o możliwość kontynuowania przez spółkę działalności. „Działalność grupy uzależniona jest w istotnym stopniu od ciągłości finansowania kredytami bankowymi, możliwości emisji nowych obligacji, możliwości przesunięcia spłaty istniejących zobowiązań kredytowych oraz restrukturyzacji zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji, jak również sprzedaży posiadanych zasobów mieszkaniowych w postaci wyrobów gotowych i towarów oraz nieruchomości inwestycyjnych" – czytamy w stanowisku z badania. Audytor podkreślił, że w trakcie badania nie otrzymał wystarczających dowodów dotyczących możliwości spłaty bądź restrukturyzacji przez spółki z grupy przeterminowanego zadłużenia oraz planów dotyczących możliwości uzyskania dodatkowych źródeł finansowania umożliwiających jej kontynuację działalności.

Rewident poinformował ponadto, że oświadczenie zarządu sporządzone dla potrzeb badania nie zostało podpisane przez Andrzeja Szornaka i Mirosława Kadłubowskiego, którzy w ostatnich tygodniach zrezygnowali z zasiadania w zarządzie Ganta. W związku z tym nie ma pewności, czy wszystkie istotne zobowiązania warunkowe oraz transakcje zawarte przez spółkę zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym.

Giełdowa grupa zakończyła miniony rok z 403,4 mln zł przychodów ze sprzedaży i 412,4 mln zł straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej. W 2011 r. obroty sięgnęły 279,3 mln zł, a firma miała 30,6 mln zł zysku netto. Odpowiedzialność za tak znaczną stratę w 2012 r. ponoszą przede wszystkim aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyjnych (z tego tytułu firma zanotowała 100,6 mln zł kosztów), odpis z tytułu utraty wartości firmy na kwotę 55,2 mln zł oraz aktualizacja wartości zapasów o 71,3 mln zł. Grupa miała ponadto 172 mln zł kosztów finansowych. Najistotniejszą pozycją była aktualizacja wartości wierzytelności przysługujących od spółekKantor Spółka z o.o. Gant s.k.a. oraz IPO28 Sp. z o.o. SPV SUPPORT2 s.k.a.

Firmie nie udało się osiągnąć dodatniej rentowności na żadnym poziomie rachunku zysków i strat. Wynik brutto na sprzedaży wyniósł 14,2 mln zł poniżej zera, podczas gdy przed rokiem było blisko 25 mln zł zysku.

Inwestorów wystraszyć mogła też informacja o wycofaniu się z akcjonariatu Ganta węgierskiego Futurealu, który zaangażował się w spółkę w związku z planami realizacji wspólnych przedsięwzięć. Futureal sprzedał wszystkie 1,25 mln akcji, które stanowiły 5,66 proc. kapitału zakładowego i dawały 5,11-proc. udział w głosach na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy Ganta. W czwartek wieczorem Gant poinformował ponadto o rezygnacji z zasiadania w zarządzie Luizy Berg. W zarządzie pozostało dwóch członków.

Zarząd Ganta poinformował, że spółka negocjuje program restrukturyzacji zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji, który zakłada dopasowanie terminów ich zapalności do nadwyżek gotówki z działalności operacyjnej. Prowadzona jest też restrukturyzacja wewnętrzna. Ze sprawozdania spółki wynika, że program restrukturyzacji zadłużenia ma zakładać wstrzymanie się banków od naliczania opłat i prowizji za emisje oraz czasowe wstrzymanie się od pobierania odsetek od zadłużenia. Zastrzega, że warunkiem utrzymania płynności przez grupę w okresie najbliższych 12 miesięcy jest powodzenie programu restrukturyzacji zadłużenia oraz sprzedaż aktywów. Firma negocjuje też dodatkowe źródła finansowania. Rozmowy dotyczą przede wszystkim przesunięcia terminu spłaty kredytu lub pozyskania refinansowania w postaci kredytów inwestycyjnych oraz rolowania obligacji. Negocjowane jest też pozyskanie nowych kredytów, przeprowadzenie nowych emisji obligacji zabezpieczonych oraz publicznej emisji akcji. Zdaniem zarządu spółki negocjacje powinny zakończyć się pozytywnie.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.