Analizy

Energetyka i surowce. Problemy z terminową realizacją inwestycji

W spółkach coraz częściej pojawiają się problemy z terminowym oddaniem do użytku kluczowych dla ich rozwoju przedsięwzięć. Chodzi zwłaszcza o branżę energetyczną i surowców.
Foto: Fotorzepa, Sławomir Mielnik

11,6 mld zł Henryk Baranowski prezes PGE sięga koszt inwestycji realizowanej w Elektrowni Opole należącej do PGE. Konsorcjum firm budowlanych chce przesunięcia terminu przekazania do eksploatacji bloku nr 5 z końca lipca na koniec grudnia tego roku, a bloku nr 6 z końca marca 2019 r. na koniec lipca 2019 r.

Foto: Archiwum

Do terminowej realizacji energetycznych inwestycji szczęścia nie ma m.in. PKN Orlen. W czerwcu 2017 r. koncern zakończył realizację projektu dotyczącego budowy elektrociepłowni gazowej we Włocławku. Pierwotnie komercyjna produkcja miała ruszyć już w grudniu 2015 r. Ze względu na usterki termin zakończenia budowy musiano przesunąć. Mniejsze opóźnienia dotyczą podobnej inwestycji nadal realizowanej w Płocku. Początkowo liczono, że komercyjna eksploatacja tej elektrociepłowni ruszy pod koniec 2017 r. Nowy termin to I kwartał tego roku.

6,4 mld zł Mirosław Kowalik prezes Enei wynosiła cena brutto uruchomionego niedawno przez Eneę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice. Spółka przekonuje, że przesunięcie terminu zakończenia budowy wynikało z przyczyn obiektywnych, niezależnych od stron umowy.

Foto: Archiwum

Czy w związku z tym koncern będzie dochodził zapłaty odszkodowań? – Jesteśmy z końcowej fazie negocjacji z generalnymi wykonawcami obydwu inwestycji w sprawie ostatecznych rozliczeń, uwzględniających poruszone kwestie. O ich efektach będziemy mogli poinformować po zakończeniu rozmów – informuje biuro prasowe PKN Orlen. Jednocześnie zapewnia, że realizacja pozostałych inwestycji odbywa się zgodnie z harmonogramem.

Kluczowe projekty energetyczne

5,4 mld zł Filip Grzegorczyk prezes Tauronu wynosi cena brutto nowego bloku węglowego w Elektrowni Jaworzno należącej do Tauronu. Spółka tłumaczy, że termin realizacji tej inwestycji został wydłużony o osiem miesięcy, gdyż m.in. zaszła konieczność zmiany sposobu tzw. posadowienia obiektów bloku.

Foto: Archiwum

Opóźnienia występują w realizacji sztandarowej inwestycji PGE, czyli w budowie bloków energetycznych w Elektrowni Opole. Koncern na wszystkie nasze pytania w tej sprawie odpowiedział, przesyłając komunikat sprzed kilku miesięcy. Jest w nim mowa o tym, że konsorcjum firm budowlanych chce przesunięcia terminu przekazania do eksploatacji bloku nr 5 z końca lipca na koniec grudnia tego roku, a bloku nr 6 z końca marca 2019 r. na koniec lipca 2019 r. PGE propozycję zmiany harmonogramu nadal analizuje. Jej wynikiem ma być ocena poprawności szacunków konsorcjum budowlanego dotyczących opóźnień i konsekwencji wynikających z przesunięcia tych terminów. PGE przypomniało, że w określonych przypadkach umowa standardowo przewiduje klauzule kar umownych. Koncern nie informuje, jaki wpływ mają opóźnienia na jego wyniki, czy występują też opóźnienia przy realizacji innych inwestycji ani jakie podejmuje kroki, aby im zapobiegać.

3,2 mld zł Daniel Obajtek prezes PKN Orlen wynosi planowany budżet inwestycji energetycznych realizowanych przez PKN Orlen we Włocławku i w Płocku. Obie inwestycje miały opóźnienia. Obecnie spółka jest w trakcie negocjacji ostatecznych rozliczeń z generalnymi wykonawcami obydwu inwestycji.

Foto: Archiwum

Problemy z terminowym oddaniem do eksplantacji nowego bloku w Elektrowni Kozienice miała Enea. Pierwotnie zakładano, że projekt zostanie zakończony w lipcu 2017 r. Później ten termin przesunięto o pięć miesięcy. – Przesunięcie terminu zakończenia budowy bloku B11 w Elektrowni Kozienice wynikało z przyczyn obiektywnych, niezależnych od stron umowy, a wartość umowy na skutek podpisania aneksu nie uległa zmianie – tłumaczy Berenika Ratajczak, starszy specjalista ds. PR w Enei. Jakie to przyczyny, nie wyjaśnia. Dodaje, że przy tej inwestycji nigdy nie zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych czy dochodzenia roszczeń. Jednocześnie przekonuje, że inwestycje w grupie są na bieżąco nadzorowane i monitorowane, aby zabezpieczyć osiągnięcie zamierzonych celów ekonomicznych i operacyjnych.

Bloki gazowo-parowe

PGNiG podaje, że zgodnie z aktualnym kontraktem budowa bloku gazowo-parowego na warszawskim Żeraniu przewidziana jest na lata 2017–2020. Prace w ramach tej umowy przebiegają zgodnie z harmonogramem. Inwestycja miała być jednak zrealizowana wcześniej. – We wcześniejszym przetargu ogłoszonym w 2014 roku PGNiG Termika otrzymała trzy oferty. Wszystkie przewyższały kwotę, którą przewidziano na sfinansowanie zamówienia, dlatego w 2016 roku PGNiG Termika unieważniła postępowanie przetargowe – informuje biuro prasowe PGNiG. Jednocześnie koncern podaje, że przyczyny dotychczasowych opóźnień w budowie bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli, który jest realizowany razem z Tauronem, leżały po stronie byłego generalnego wykonawcy. W efekcie odstąpiono od zawartej z nim umowy i wystąpiono o wypłatę kar umownych. Obecnie sprawa jest przedmiotem postępowania arbitrażowego. W kolejnym kroku opracowano koncepcję dokończenia inwestycji, a następnie podpisano nową umowę. – Obecnie inwestycja jest realizowana zgodnie z nowym harmonogramem, który przewiduje, że przekazanie bloku do eksploatacji nastąpi w IV kwartale 2019 r. – podaje biuro prasowe PGNiG. Pewne opóźnienia, w wyniku pożaru, są też przy budowie kogeneracyjnego bloku fluidalnego w EC Zofiówka. Nowy termin oddania go do eksploatacji to koniec czerwca 2018 r. PGNiG zapewnia, że wpływ opóźnień na wyniki koncernu jest na bieżąco monitorowany. Ponadto na bieżąco są podejmowane działania niezbędne do terminowej realizacji wszystkich projektów.

Z kolei Tauron, oprócz problemów związanych z projektem w Stalowej Woli, musi się zmagać z opóźnieniami w Elektrowni Jaworzno. Spółka tłumaczy, że termin realizacji tej inwestycji został wydłużony o osiem miesięcy, gdyż zaszła konieczność zmiany sposobu tzw. posadowienia obiektów bloku. Ponadto zleceniem objęto przeprowadzenie dodatkowych prac. – Dodatkowe prace pozwolą Tauronowi osiągnąć oszczędności wynikające z ograniczenia przewidywanego postoju w 2021 roku dla przystosowania części bloku do spełnienia przyszłych wymagań konkluzji BAT (unijne wymogi dotyczące emisji zanieczyszczeń – red.) – twierdzi Daniel Iwan, kierownik zespołu komunikacji zewnętrznej i PR w Tauronie.

Kopalnie miedzi, złota i gazu

Problemy z realizacją zagranicznych inwestycji ma KGHM. Niedawno w Kanadzie nie przyznano firmie certyfikatu oceny środowiskowej dla kopalni miedzi i złota KGHM Ajax. – Odpowiednie resorty federalne dokonają teraz rewizji sprawy. Rząd federalny ostatecznie określi, czy niekorzystne skutki tego projektu są uzasadnione, tak aby projekt mógł być procedowany pomimo niepożądanego oddziaływania – mówi Justyna Mosoń, rzecznik prasowy KGHM. Dodaje, że po zapoznaniu się z decyzją władz federalnych koncern będzie analizował dalsze kroki, w tym możliwość odwołania się do Sądu Najwyższego Kolumbii Brytyjskiej. Spółka podaje, że jej zagraniczne projekty rozwojowe (Oxide, Victoria i Ajax) nie mają twardo zdefiniowanych harmonogramów. Ich uruchomienie zależy od uzyskania finansowania i czynników formalnych. W grupie prowadzone są też inwestycje rozwojowe, modernizacyjne i odtworzeniowe. – Wszystkie realizowane są zgodnie ze strategią i wdrożoną metodyką zarządzania projektami. Okresowe trudności spotykane przy realizacji działań inwestycyjnych wynikają głównie z koniunktury na rynku wykonawców i z uwarunkowań otoczenia biznesowego, w którym funkcjonuje KGHM – twierdzi Mosoń. W przyszłości nie wyklucza ryzyka wystąpienia opóźnień. Jednocześnie dodaje, że prowadzone są ciągłe działania organizacyjne, projektowe czy techniczne, aby te zagrożenia zminimalizować.

W I kwartale Serinus Energy miał rozpocząć eksploatację złóż gazu w Rumunii. To projekt, który miał poprawić kondycję grupy. Zagospodarowanie złoża Moftinu zostało jednak przesunięte na koniec II kwartału tego roku, co było spowodowane uszkodzeniem odwiertu Moftinu-1001. – Firma obecnie kończy gromadzenie dokumentów dotyczących żądania wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Serinus dochodzi w swoim wniosku pokrycia kosztów poniesionych w trakcie incydentu na odwiercie Moftinu-1001, regeneracji obszaru odwiertu, a także kosztu wykonania odwiertu zastępującego uszkodzony odwiert Moftinu-1001 – mówi Calvin Brackman, wiceprezes Serinus Energy.

Całkiem nowy projekt

Grupa Azoty przekonuje, że jej sztandarowy projekt, czyli Polimery Police, nie ma opóźnień. – Wstępna data 2019 roku jako data ukończenia projektu podana została w 2015 roku dla projektu, którego zakres i przesłanki rynkowe podlegały następnie szczegółowej weryfikacji. Na tej podstawie w październiku ubiegłego roku podjęto decyzję o rozszerzeniu zadania inwestycyjnego o instalację polipropylenową – tłumaczy Artur Dziekański, rzecznik Grupy Azoty. Dodaje, że z końcem 2017 r. zapadły zgody korporacyjne umożliwiające podjęcie dalszych kroków i obecnie jest to już inna inwestycja, o innym, szerszym zakresie i bardziej złożona technicznie, a prace toczą się zgodnie z harmonogramem. W styczniu koncern kupił licencję na technologię produkcji polipropylenu. – Równolegle toczy się proces związany z wyłonieniem przyszłego generalnego wykonawcy inwestycji w formule „pod klucz" za cenę ryczałtową i prowadzone są działania w celu zorganizowania finansowania. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest pod koniec 2019 r., natomiast uruchomienie komercyjne instalacji na rok 2022 – informuje Dziekański.

W styczniu Grupa Lotos informowała, że projekt EFRA nie zostanie zrealizowany na czas. Tym samym efekty ekonomiczne wynikające z eksploatacji nowych instalacji nie pojawią się w pełnej zakładanej wysokości w wynikach za 2018 r. Chodzi o około 2 USD dodatkowej marży na każdej baryłce przerobionej ropy. Krzysztof Kopeć z biura komunikacji Grupy Lotos zapewnia, że przesunięcie w czasie zakończenia projektu EFRA nie wpłynie w negatywny sposób na bieżącą kondycję finansową koncernu.

11,6 mld zł Henryk Baranowski prezes PGE sięga koszt inwestycji realizowanej w Elektrowni Opole należącej do PGE. Konsorcjum firm budowlanych chce przesunięcia terminu przekazania do eksploatacji bloku nr 5 z końca lipca na koniec grudnia tego roku, a bloku nr 6 z końca marca 2019 r. na koniec lipca 2019 r.

6,4 mld zł Mirosław Kowalik prezes Enei wynosiła cena brutto uruchomionego niedawno przez Eneę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice. Spółka przekonuje, że przesunięcie terminu zakończenia budowy wynikało z przyczyn obiektywnych, niezależnych od stron umowy.

5,4 mld zł Filip Grzegorczyk prezes Tauronu wynosi cena brutto nowego bloku węglowego w Elektrowni Jaworzno należącej do Tauronu. Spółka tłumaczy, że termin realizacji tej inwestycji został wydłużony o osiem miesięcy, gdyż m.in. zaszła konieczność zmiany sposobu tzw. posadowienia obiektów bloku.

3,2 mld zł Daniel Obajtek prezes PKN Orlen wynosi planowany budżet inwestycji energetycznych realizowanych przez PKN Orlen we Włocławku i w Płocku. Obie inwestycje miały opóźnienia. Obecnie spółka jest w trakcie negocjacji ostatecznych rozliczeń z generalnymi wykonawcami obydwu inwestycji.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły