Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-27
Skrócona nazwa emitenta
COMPREMUM S.A.
Temat
Zmiany w składzie organów Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 388 § 3 ksh oraz art. 383 §1 ksh i § 11 ust. 2 lit. h Statutu Spółki, w dniu 27 czerwca 2024 roku delegowała Przewodniczącego Rady Nadzorczej - pana Łukasza Fojta do czasowego wykonywania czynności członka zarządu Spółki (Wiceprezesa Zarządu) na okres 3 miesięcy.
Decyzja Rady podyktowana jest zapewnieniem prawidłowości działania operacyjnego Spółki.

W wyniku powyższego w skład Zarządu Spółki wchodzą:
Bogusław Bartczak – Prezes Zarządu, Agnieszka Grzmil – Wiceprezes Zarządu, Łukasz Fojt – członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu.


Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-27 Bogusław Bartczak Prezes Zarządu Bogusław Bartczak
2024-06-27 Agnieszka Grzmil Wiceprezes Zarządu Agnieszka Grzmil