Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. zawiadomienie_Investors_TFI.pdfZawiadomienie Investors TFI

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-20
Skrócona nazwa emitenta
DATAWALK S.A.
Temat
Znaczne pakiety akcji – zmiana w ogólnej liczbie głosów. Significant packets of shares – change in the total number of votes.
Podstawa prawna
Art. 71 Ustawy o ofercie - wnioski o zwolnienie z obowiązku przekazania zawiadomienia, o którym mowa w art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie
Treść raportu:
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje o wpływie do Spółki zawiadomienia z dnia 19 czerwca 2024 r., w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza – Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („TFI”) o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez reprezentowane przez TFI fundusze wskazane w treści powiadomienia.

Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.


The Executive Board of DataWalk S.A. registered in Wroclaw, Poland (“Company”, “Issuer”) informs about the receipt by the Company of a notification dated June 19, 2024, pursuant to art. 69 of the Act of July 29, 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and on Public Companies, from a shareholder - Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („TFI”) on the change in the share in the total number of votes at the Issuer's General Meeting by the funds represented by the TFI indicated in the notification.

The content of the notification received is attached to this report.
Załączniki
Plik Opis
zawiadomienie_Investors_TFI.pdf
zawiadomienie_Investors_TFI.pdf
Zawiadomienie Investors TFI

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-20 Łukasz Socha Członek Zarządu
2024-06-20 Katarzyna Graczyk Prokurent
20240620_110435_0401283465_zawiadomienie_Investors_TFI.pdf