Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Monika Brzózka bio (003).pdfŻyciorys kandydatki do Rady Nadzorczej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-14
Skrócona nazwa emitenta
COMPREMUM S.A.
Temat
Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) informuje o wpłynięciu w dniu 14 czerwca 2024 roku do Spółki kandydatury pani Moniki Brzózki na niezależnego członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Kandydatka została zgłoszona przez Akcjonariusza Spółki Nationale-Nederlanden OFE S.A. w związku z 17 punktem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 czerwca 2024 roku oraz oświadczoną przez pana Andrzeja Sołdka rezygnacją z zasiadania w Radzie Nadzorczej Emitenta.

Pani Monika Brzózka wyraziła zgodę na kandydowanie i powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz złożyła stosowne oświadczenia, w tym iż:
− posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587, art. 590, i art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
− nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie przez kandydatkę funkcji członka Rady Nadzorczej w Spółce, w szczególności przesłanki określone w art. 18 i art. 387 Kodeksu spółek handlowych;
− nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do działalności Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
− nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych;
− nie istnieją jakiekolwiek inne znane przeszkody do kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki.

Ponadto pani Monika Brzózka oświadczyła, że spełnia kryterium niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz kryteria niezależności zgodnie z wymogami wymienionymi w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Życiorys pani Moniki Brzózki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.04.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
Plik Opis
Monika Brzózka bio (003).pdf
Monika Brzózka bio (003).pdf
Życiorys kandydatki do Rady Nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-14 Bogusław Bartczak Prezes Zarządu Bogusław Bartczak
2024-06-14 Agnieszka Grzmil Wiceprezes Zarządu Agnieszka Grzmil
20240614_194003_1569098363_Monika_Brzozka_bio_(003).pdf