Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-14
Skrócona nazwa emitenta
MO-BRUK S.A.
Temat
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 14 maja 2024 roku Pan Kazimierz Janik złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. oraz członkostwa w Radzie Nadzorczej Mo-BRUK S.A. z dniem 14 czerwca 2024 roku. Przyczyna rezygnacji nie została wskazana.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-14 Wiktor Mokrzycki Wiceprezes Zarządu
2024-05-14 Tobiasz Mokrzycki Wiceprezes Zarządu