Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
 1. SzB_GTA_MSSF_2023_2024-04-30_pl.xhtml.xadesSprawozdanie z badania Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 2. GTA_SZD_2023-12-31_pl.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
 3. tarczynski-2023-12-31-pl.zip.XAdESSkonsolidowane sprawozanie finansowe Grupy za rok 2023

Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
 1. SzB_GTA_MSSF_2023_2024-04-30_pl.xhtml.xadesSprawozdanie z badania Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 2. GTA_SZD_2023-12-31_pl.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
 3. tarczynski-2023-12-31-pl.zip.XAdESSkonsolidowane sprawozanie finansowe Grupy za rok 2023

SRR :

Firma: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Spis załączników:
 1. Oświadczenie Zarządu_kons_MSR2023PL-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdfOświadczenie Zarządu nt. zgodności sprawozdań (finansowego i z działalności)
 2. Informacje dotyczące zgodności z taksonomią działalności zrównoważonej środowiskowo (UE 2020852)_Informacje dodatkowe do raportu rocznego_2023.pdfInformacja dotycząca zgodności z taksonomią działalności zrównoważonej środowiskowo
 3. Oświadczenie Zarządu_ESEF-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdfOświadczenie Zarządu nt. zgodności ESEF
 4. Oświadczenie Zarządu_audytor_skonsolidowane-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok 2023
 5. Oświadczenie Zarządu_Rzetelność skonsolidowane-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzania SSF
 6. List Prezesa.pdfList Prezesa Zarządu
 7. SzB_GTA_MSSF_2023_2024-04-30_pl.xhtml.xadesSprawozdanie z badania Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 8. Ocena RN - sprawozdanie finansowe 2024.pdfOcena skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 9. Oświadczenie RN - vs komitetu audytu 2024.pdfOświadczenie w sprawie komitetu audytu
 10. GTA_SZD_2023-12-31_pl.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
 11. tarczynski-2023-12-31-pl.zip.XAdESSkonsolidowane sprawozanie finansowe Grupy za rok 2023

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2022 2023 2022
I. Przychody ze sprzedaży 1 916 436,00 1 613 780,00 421 779,00 344 104,00
II. Zysk operacyjny 171 149,00 127 212,00 37 667,00 27 125,00
III. Zysk przed opodatkowaniem 141 399,00 104 967,00 31 120,00 22 382,00
IV. Skonsolidowany zysk netto 138 206,00 97 690,00 30 417,00 20 830,00
V. Zysk netto przypisany właścicielom 138 206,00 97 690,00 30 417,00 20 830,00
VI. Średnia ważona liczba akcji (podstawowa i rozwodniona) 11 347,00 11 347,00 11 347,00 11 347,00
VII. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 12,18 8,61 2,68 1,84
VIII. Całkowite dochody ogółem 130 160,00 98 816,00 28 646,00 21 070,00
IX. Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom 130 160,00 98 816,00 28 646,00 21 070,00
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 234 264,00 147 857,00 51 558,00 31 527,00
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -179 850,00 -184 396,00 -39 582,00 -39 319,00
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -49 416,00 38 697,00 -10 876,00 8 251,00
XIII. Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto 4 998,00 2 158,00 1 100,00 460,00
XIV. Aktywa trwałe razem 1 167 475,00 917 804,00 268 509,00 195 698,00
XV. Aktywa obrotowe razem 360 319,00 417 371,00 82 870,00 88 994,00
XVI. Suma aktywów 1 527 794,00 1 335 175,00 351 379,00 284 692,00
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 492 306,00 506 973,00 113 226,00 108 099,00
XVIII. Zobowiązania długoterminowe razem 475 497,00 368 503,00 109 360,00 78 574,00
XIX. Kapitał własny razem 565 322,00 459 699,00 130 019,00 98 019,00
XX. Kapitał własny przypisany właścicielom 562 404,00 459 698,00 129 348,00 98 019,00
XXI. Wyemitowany kapitał akcyjny 11 347,00 11 347,00 2 610,00 2 419,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Oświadczenie Zarządu_kons_MSR2023PL-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf
Oświadczenie Zarządu_kons_MSR2023PL-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf
Oświadczenie Zarządu nt. zgodności sprawozdań (finansowego i z działalności)
Informacje dotyczące zgodności z taksonomią działalności zrównoważonej środowiskowo (UE 2020852)_Informacje dodatkowe do raportu rocznego_2023.pdf
Informacje dotyczące zgodności z taksonomią działalności zrównoważonej środowiskowo (UE 2020852)_Informacje dodatkowe do raportu rocznego_2023.pdf
Informacja dotycząca zgodności z taksonomią działalności zrównoważonej środowiskowo
Oświadczenie Zarządu_ESEF-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf
Oświadczenie Zarządu_ESEF-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf
Oświadczenie Zarządu nt. zgodności ESEF
Oświadczenie Zarządu_audytor_skonsolidowane-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf
Oświadczenie Zarządu_audytor_skonsolidowane-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok 2023
Oświadczenie Zarządu_Rzetelność skonsolidowane-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf
Oświadczenie Zarządu_Rzetelność skonsolidowane-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzania SSF
List Prezesa.pdf
List Prezesa.pdf
List Prezesa Zarządu
SzB_GTA_MSSF_2023_2024-04-30_pl.xhtml.xades
SzB_GTA_MSSF_2023_2024-04-30_pl.xhtml.xades
Sprawozdanie z badania Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Ocena RN - sprawozdanie finansowe 2024.pdf
Ocena RN - sprawozdanie finansowe 2024.pdf
Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Oświadczenie RN - vs komitetu audytu 2024.pdf
Oświadczenie RN - vs komitetu audytu 2024.pdf
Oświadczenie w sprawie komitetu audytu
GTA_SZD_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES
GTA_SZD_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
tarczynski-2023-12-31-pl.zip.XAdES
tarczynski-2023-12-31-pl.zip.XAdES
Skonsolidowane sprawozanie finansowe Grupy za rok 2023
20240501_000255_1095759968_Informacje_dotyczace_zgodnosci_z_taksonomia_dzialalnosci_zrownowazonej_srodowiskowo_(UE_2020852)_Informacje_dodatkowe_do_raportu_rocznego_2023.pdf

20240501_000255_1095759968_tarczynski-2023-12-31-pl.zip.XAdES

20240501_000255_1095759968_SzB_GTA_MSSF_2023_2024-04-30_pl.xhtml.xades

20240501_000255_1095759968_Oświadczenie_Zarządu_Rzetelność_skonsolidowane-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf

20240501_000255_1095759968_Oświadczenie_Zarządu_kons_MSR2023PL-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf

20240501_000255_1095759968_Oświadczenie_Zarządu_ESEF-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf

20240501_000255_1095759968_Oświadczenie_Zarządu_audytor_skonsolidowane-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf

20240501_000255_1095759968_Oświadczenie_RN_-_vs_komitetu_audytu_2024.pdf

20240501_000255_1095759968_Ocena_RN_-_sprawozdanie_finansowe_2024.pdf

20240501_000255_1095759968_List_Prezesa.pdf

20240501_000255_1095759968_GTA_SZD_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES