Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. RB23_2024_Załącznik.pdfZałącznik
  2. CR23_2024_Enclosure.pdfEnclosure

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-24
Skrócona nazwa emitenta
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
Temat
Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że 23 kwietnia 2024 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”) z 18 kwietnia 2024 roku obejmujące rejestrację zmian w Statucie Banku. Rejestracja obejmuje zmiany uchwalone uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 11 kwietnia 2024 roku, z wyjątkiem lit. e) w § 8 ust. 3 pkt 2), która będzie przedmiotem odrębnego wniosku o wpis do KRS. Informacja o podjętej uchwale została opublikowana w raporcie bieżącym nr 18/2024 z 11 kwietnia 2024 roku, w części odnoszącej się do uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarejestrowane zmiany Statutu zostały załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1) i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
RB23_2024_Załącznik.pdf
RB23_2024_Załącznik.pdf
Załącznik
CR23_2024_Enclosure.pdf
CR23_2024_Enclosure.pdf
Enclosure

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

2024-04-24 Report no. 23/2024: Registration of amendments to the Charter of ING Bank Śląski S.A.

The Management Board of ING Bank Śląski S.A. (“Bank”) hereby give notice that on 23 April 2024 the Bank received the decision of the District Court for Katowice-Wschód in Katowice, 8th Commercial Division of the National Court Register of 18 April 2024 concerning registration of amendments to the Bank Charter. The registration concerns the amendments adopted by Resolution No. 26 of the Ordinary General Meeting of 11 April 2024, save for letter e) under § 8.3.2) which shall be covered by a separate registration filing with the National Court Register. The notice of the adopted resolution was published in current report no. 18/2024 of 11 April 2024, in the part pertaining to Resolution No. 26 of the Ordinary General Meeting. The registered amendments to the Charter are attached hereto.

Legal grounds: Article 5.1 and Article 6 of the Minister for Finance Regulation of 29 March 2018 on current and interim information provided by securities issuers and conditions for recognising as equivalent the information required by law of a non-member state (Journal of Laws No. item 757).

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-24 Brunon Bartkiewicz Prezes Zarządu Banku
20240424_110256_0556805663_CR23_2024_Enclosure.pdf

20240424_110256_0556805663_RB23_2024_Zalacznik.pdf