Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
 1. SprZarzaduGKCIG_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu CI Games S,E, z działalności Spółki w roku 2023 - podpisy
 2. JSF_CIGames_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe CI Games S.E. za rok 2023 - podpisy
 3. SzB_CIG_JSF_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego CI Games S.E. za 2023 rok - podpisy

Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
 1. SprZarzaduGKCIG_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu CI Games S,E, z działalności Spółki w roku 2023 - podpisy
 2. JSF_CIGames_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe CI Games S.E. za rok 2023 - podpisy
 3. SzB_CIG_JSF_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego CI Games S.E. za 2023 rok - podpisy

RR :

Firma: CI GAMES SPÓŁKA EUROPEJSKA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Spis załączników:
 1. SprZarzaduGKCIG_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu CI Games S,E, z działalności Spółki w roku 2023
 2. SprZarzaduGKCIG_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu CI Games S,E, z działalności Spółki w roku 2023 - podpisy
 3. JSF_CIGames_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie finansowe CI Games S.E. za rok 2023
 4. JSF_CIGames_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe CI Games S.E. za rok 2023 - podpisy
 5. CI Games_Ocena RN_FS 2023.pdfOcena Rady Nadzorczej CI Games S.E. dotycząca Sprawozdania z działalności CI Games S.E. oraz sprawozdania finansowego za 2023
 6. CI Games_Oświadczenie RN.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej CI Games S.E.
 7. CI Games_Informacja zarządu.pdfInformacja Zarządu CI Games S.E.
 8. SzB_CIG_JSF_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego CI Games S.E. za 2023 rok
 9. SzB_CIG_JSF_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego CI Games S.E. za 2023 rok - podpisy

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2 022 2023 2 022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 232 800,00 47 634,00 51 409,00 10 160,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 005,00 6 087,00 5 964,00 1 298,00
III. Zysk (strata) brutto 21 012,00 9 470,00 4 640,00 2 020,00
IV. Zysk (strata) netto 9 433,00 7 135,00 2 083,00 1 522,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 60 955,00 48 504,00 13 461,00 10 346,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -77 842,00 -77 599,00 -17 190,00 -16 552,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 35 316,00 17 237,00 7 799,00 3 677,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 18 429,00 -11 858,00 4 070,00 -2 529,00
IX. Aktywa trwałe 195 178,00 167 922,00 44 889,00 35 805,00
X. Aktywa obrotowe 75 151,00 22 969,00 17 284,00 4 898,00
XI. Aktywa razem 270 329,00 190 891,00 62 173,00 40 703,00
XII. Kapitał własny 154 100,00 140 121,00 35 442,00 29 877,00
XIII. Kapitał zakładowy 1 829,00 1 829,00 421,00 390,00
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 116 229,00 50 770,00 26 732,00 10 825,00
XV. Zobowiazania długoterminowe 23 052,00 4 638,00 5 302,00 989,00
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 93 177,00 46 132,00 21 430,00 9 836,00
XVII. Średnia ważona liczba akcji (w tys. szt.) 182 943,00 182 943,00 182 943,00 182 943,00
XVIII. Liczba akcji rozwodnionych (w tys. szt.) 185 962,00 185 962,00 185 962,00 185 962,00
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,05 0,04 0,01 0,01
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SprZarzaduGKCIG_2023-12-31_pl.xhtml
SprZarzaduGKCIG_2023-12-31_pl.xhtml
Sprawozdanie Zarządu CI Games S,E, z działalności Spółki w roku 2023
SprZarzaduGKCIG_2023-12-31_pl.xhtml.xades
SprZarzaduGKCIG_2023-12-31_pl.xhtml.xades
Sprawozdanie Zarządu CI Games S,E, z działalności Spółki w roku 2023 - podpisy
JSF_CIGames_2023-12-31_pl.xhtml
JSF_CIGames_2023-12-31_pl.xhtml
Sprawozdanie finansowe CI Games S.E. za rok 2023
JSF_CIGames_2023-12-31_pl.xhtml.xades
JSF_CIGames_2023-12-31_pl.xhtml.xades
Sprawozdanie finansowe CI Games S.E. za rok 2023 - podpisy
CI Games_Ocena RN_FS 2023.pdf
CI Games_Ocena RN_FS 2023.pdf
Ocena Rady Nadzorczej CI Games S.E. dotycząca Sprawozdania z działalności CI Games S.E. oraz sprawozdania finansowego za 2023
CI Games_Oświadczenie RN.pdf
CI Games_Oświadczenie RN.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej CI Games S.E.
CI Games_Informacja zarządu.pdf
CI Games_Informacja zarządu.pdf
Informacja Zarządu CI Games S.E.
SzB_CIG_JSF_2023-12-31_pl.xhtml
SzB_CIG_JSF_2023-12-31_pl.xhtml
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego CI Games S.E. za 2023 rok
SzB_CIG_JSF_2023-12-31_pl.xhtml.xades
SzB_CIG_JSF_2023-12-31_pl.xhtml.xades
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego CI Games S.E. za 2023 rok - podpisy
20240417_221445_1555290757_SzB_CIG_JSF_2023-12-31_pl.xhtml.xades

20240417_221445_1555290757_SzB_CIG_JSF_2023-12-31_pl.xhtml

20240417_221445_1555290757_SprZarzaduGKCIG_2023-12-31_pl.xhtml.xades

20240417_221445_1555290757_SprZarzaduGKCIG_2023-12-31_pl.xhtml

20240417_221445_1555290757_JSF_CIGames_2023-12-31_pl.xhtml.xades

20240417_221445_1555290757_JSF_CIGames_2023-12-31_pl.xhtml

20240417_221445_1555290757_CI_Games_Oswiadczenie_RN.pdf

20240417_221445_1555290757_CI_Games_Ocena_RN_FS_2023.pdf

20240417_221445_1555290757_CI_Games_Informacja_zarzadu.pdf