Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
 1. mlsystem-2023-12-31-pl.zip.XAdESRoczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK ML SYSTEM S.A. nadzień 31 grudnia 2023 roku _podpisy
 2. SzDZGKmlsystemsa_2023-12-31_pl.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu GK ML SYSTEM S.A. z Działalności za rok 2023_podpisy
 3. sprawozdanie_z_badania_GK_ML_System_2023.xhtml.XAdESSprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2023_podpisy

Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
 1. mlsystem-2023-12-31-pl.zip.XAdESRoczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK ML SYSTEM S.A. nadzień 31 grudnia 2023 roku _podpisy
 2. SzDZGKmlsystemsa_2023-12-31_pl.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu GK ML SYSTEM S.A. z Działalności za rok 2023_podpisy
 3. sprawozdanie_z_badania_GK_ML_System_2023.xhtml.XAdESSprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2023_podpisy

SRR :

Firma: ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Spis załączników:
 1. mlsystem-2023-12-31-pl.zipRoczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK ML SYSTEM S.A. na dzień 31 grudnia 2023 roku
 2. mlsystem-2023-12-31-pl.zip.XAdESRoczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK ML SYSTEM S.A. nadzień 31 grudnia 2023 roku _podpisy
 3. SzDZGKmlsystemsa_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu GK ML SYSTEM S.A. z Działalności za rok 2023
 4. SzDZGKmlsystemsa_2023-12-31_pl.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu GK ML SYSTEM S.A. z Działalności za rok 2023_podpisy
 5. sprawozdanie_z_badania_GK_ML_System_2023.xhtmlSprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2023
 6. sprawozdanie_z_badania_GK_ML_System_2023.xhtml.XAdESSprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2023_podpisy
 7. oswiadczenieRNdotKA_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej ML SYSTEM S.A w sprawie Komitetu Audytu
 8. oswiadczenieRNdotAud_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej ML SYSTEM S.A w sprawie wyboru firmy audytorskiej
 9. mls_ocena_rn_sf_2023_2023-12-31_pl.xhtmlOcena Rady Nadzorczej ML SYSTEM S.A. dotycząca sprawozdań za 2023 rok

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2022 2023 2022
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 193 265,00 281 664,00 42 679,00 60 078,00
II. Zysk brutto ze sprzedaży 31 909,00 37 025,00 7 046,00 7 897,00
III. Zysk operacyjny 3 076,00 7 093,00 679,00 1 513,00
IV. Zysk/strata przed opodatkowaniem -3 748,00 890,00 -828,00 190,00
V. Zysk/strata netto -4 643,00 215,00 -1 025,00 46,00
VI. Całkowite dochody ogółem -4 677,00 210,00 -1 033,00 45,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 186,00 10 320,00 1 366,00 2 201,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -171 635,00 -45 853,00 -37 902,00 -9 780,00
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 159 107,00 37 845,00 35 136,00 8 072,00
X. Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych -6 376,00 2 312,00 -1 408,00 493,00
XI. Liczba akcji (w tys. szt.) 7 381,00 6 484,00 7 381,00 6 484,00
XII. Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 6 979,00 6 484,00 6 979,00 6 484,00
XIII. Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) -0,67 0,03 -0,15 0,01
XIV. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR) -0,67 0,03 -0,15 0,01
XV. Aktywa razem 578 676,00 431 190,00 133 090,00 91 940,00
XVI. Zobowiązania długoterminowe 228 838,00 133 801,00 52 631,00 28 530,00
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 151 928,00 150 982,00 34 942,00 32 192,00
XVIII. Kapitał własny 197 910,00 146 407,00 45 517,00 31 218,00
XIX. Kapitał zakładowy 7 381,00 6 484,00 1 698,00 1 383,00
XX. Liczba akcji (w tys. szt.) 7 381,00 6 484,00 7 381,00 6 484,00
XXI. Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 6 979,00 6 484,00 6 979,00 6 484,00
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 28,36 22,58 6,52 4,81
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 28,36 22,58 6,52 4,81
Wybrane dane finansowe prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy:
w dniu 31 grudnia 2023 roku 1 EUR = 4,3480
w dniu 31 grudnia 2022 roku 1 EUR = 4,6899
- poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym:
w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku 1 EUR = 4,5284
w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku 1 EUR = 4,6883
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
mlsystem-2023-12-31-pl.zip
mlsystem-2023-12-31-pl.zip
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK ML SYSTEM S.A. na dzień 31 grudnia 2023 roku
mlsystem-2023-12-31-pl.zip.XAdES
mlsystem-2023-12-31-pl.zip.XAdES
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK ML SYSTEM S.A. nadzień 31 grudnia 2023 roku _podpisy
SzDZGKmlsystemsa_2023-12-31_pl.xhtml
SzDZGKmlsystemsa_2023-12-31_pl.xhtml
Sprawozdanie Zarządu GK ML SYSTEM S.A. z Działalności za rok 2023
SzDZGKmlsystemsa_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES
SzDZGKmlsystemsa_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES
Sprawozdanie Zarządu GK ML SYSTEM S.A. z Działalności za rok 2023_podpisy
sprawozdanie_z_badania_GK_ML_System_2023.xhtml
sprawozdanie_z_badania_GK_ML_System_2023.xhtml
Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2023
sprawozdanie_z_badania_GK_ML_System_2023.xhtml.XAdES
sprawozdanie_z_badania_GK_ML_System_2023.xhtml.XAdES
Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2023_podpisy
oswiadczenieRNdotKA_2023-12-31_pl.xhtml
oswiadczenieRNdotKA_2023-12-31_pl.xhtml
Oświadczenie Rady Nadzorczej ML SYSTEM S.A w sprawie Komitetu Audytu
oswiadczenieRNdotAud_2023-12-31_pl.xhtml
oswiadczenieRNdotAud_2023-12-31_pl.xhtml
Oświadczenie Rady Nadzorczej ML SYSTEM S.A w sprawie wyboru firmy audytorskiej
mls_ocena_rn_sf_2023_2023-12-31_pl.xhtml
mls_ocena_rn_sf_2023_2023-12-31_pl.xhtml
Ocena Rady Nadzorczej ML SYSTEM S.A. dotycząca sprawozdań za 2023 rok
20240417_065737_0143930152_mlsystem-2023-12-31-pl.zip

20240417_065737_0143930152_mlsystem-2023-12-31-pl.zip.XAdES

20240417_065737_0143930152_mls_ocena_rn_sf_2023_2023-12-31_pl.xhtml

20240417_065737_0143930152_oswiadczenieRNdotAud_2023-12-31_pl.xhtml

20240417_065737_0143930152_oswiadczenieRNdotKA_2023-12-31_pl.xhtml

20240417_065737_0143930152_sprawozdanie_z_badania_GK_ML_System_2023.xhtml

20240417_065737_0143930152_sprawozdanie_z_badania_GK_ML_System_2023.xhtml.XAdES

20240417_065737_0143930152_SzDZGKmlsystemsa_2023-12-31_pl.xhtml

20240417_065737_0143930152_SzDZGKmlsystemsa_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES