Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2022 K
Data sporządzenia: 2023-10-18
Skrócona nazwa emitenta
SATIS GROUP SA
Temat
Korekta raportu bieżącego ESPI nr 36/2022 - Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") wykonując zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) dokonuje niniejszym korekty raportu bieżącego ESPI nr 36/2022 z dnia 6 października 2022 roku („Raport”), w ten sposób, że usuwa fragment treści raportu odnoszący się do objęcia ewentualnej kary pieniężnej wynikającej z decyzji KNF wydanych w dniu 23 września 2022 roku w postępowaniu administracyjnym toczącym się wobec Emitenta („Kara”)(„Decyzje KNF”)(„Postępowanie”) układem zatwierdzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w dniu 10 marca 2020 roku (raport bieżący nr 6/2020) („Układ”).

Treść raportu bieżącego po dokonanej korekcie jest następująca:
„Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu w dniu 23 września 2022 roku przez Komisje Nadzoru Finansowego ("KNF") decyzji w postępowaniu administracyjnym toczącym się wobec Emitenta ("Decyzja KNF") ("Postępowanie"), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 25/2019, a także w raportach bieżących nr 51/2019 oraz 55/2019, o nałożeniu na Emitenta kar pieniężnych o łącznej wysokości 2.200.000,00 zł ("Kara").
Decyzja KNF nie jest ostateczna i Spółka zamierza wnieść odwołanie do KNF w postaci wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, domagając się uchylenia skarżonej decyzji i umorzenia postępowania.”

Jednocześnie Emitent informuje, że korekta Raportu została dokonana w wyniku daleko idącej ostrożności Emitenta i nie jest ona potwierdzeniem przez Spółkę opinii KNF w sprawie objęcia Kary Układem, potencjalna ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należeć do sądu.
Ponadto, należy podkreślić, że w związku ze zdarzeniami, o których mowa raportach bieżących nr 1/2022 z dnia 10 stycznia 2022 roku, 6/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku, 17/2022 z dnia 10 maja 2022 roku, Decyzje KNF powinny zostać w opinii Emitenta uchylone a Postępowanie umorzone.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-18 Jan Karaszewski Prezes Zarządu Jan Karaszewski