KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr12/2022
Data sporządzenia: 2022-07-01
Skrócona nazwa emitenta
CHERRYPICK GAMES S.A.
Temat
Zawarcie umowy wydawniczej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka") informuje, iż w dniu 1 lipca 2022 r. doszło do zawarcia umowy wydawniczej z Electronic Gaming Incubator Company siedzibą w Riyadh, Arabia Saudyjska („Wydawca”) („Umowa”). Umowa została zawarta na 3 lata. Umowa odnawia się automatycznie na kolejne okresy 2 lat, chyba że Wydawca zdecyduje się rozwiązać Umowę na co najmniej 90 dni przed upływem okresu obowiązywania Umowy. Umowa zawiera zapisy dotyczące możliwości i sposobu wypowiedzenia Umowy (w tym ze skutkiem natychmiastowym). Na mocy Umowy, Spółka zobowiązała się do stworzenia dwóch gier (z segmentu merge) w wersji na mobile platformy dystrybucyjne Android i iOS oraz prowadzenia ich aktualizacji. Jedna gra zostanie wydana przez Wydawcę na terytorium państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej („Gra 1”)(„Terytorium Wydawcy”). Druga gra zostanie wydana przez Spółkę w pozostałych państwa świata („Gra 2”)(„Terytorium Spółki”). Wydawca zobowiązał się do dokonania przedpłaty oraz płatności miesięcznych jako wkład w rozwój gier od zawarcia Umowy do daty wydania gier („Wkład Rozwojowy”). Wkład Rozwojowy stanowi zwrotną zaliczkę na poczet odpowiednich udziałów w zyskach stron. Płatność każdej transzy Wkładu Rozwojowego stanie się wymagalna dopiero po dostarczeniu i odbiorze przez Wydawcę wszystkich materiałów związanych z określonym zdarzeniem w ramach przyjętego planu rozwoju. Spółka pozostanie właścicielem praw do Gry 1 (kodu źródłowego gry), jednocześnie udzieli wyłącznej, i nieodwołalnej licencji do publikowania, rozpowszechniania, rozwijania, obsługi, publicznego komunikowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania i promowania oraz wykorzystywania w inny sposób gry na Terytorium Wydawcy. Umowa określa procentowy udział w zyskach z Gry 1 należny Spółce uzyskiwany na Terytorium Wydawcy a także procentowy udział w zysku z Gry 2 należny Wydawcy uzyskiwany na Terytorium Spółki. Po wydaniu Gry 1 na Terytorium Wydawcy, Wydawca będzie płacił Spółce określoną kwotę w celu utrzymywania i aktualizacji gry na tym terenie. W przypadku rozwiązania Umowy, Wydawca przekaże Grę 1 z powrotem Spółce nie później niż w ciągu 30 dni od jej rozwiązania. Pozostałe zapisy Umowy (w tym gwarancje, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności) są typowe dla umów produkcyjnych oraz wydawniczych.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
CHERRYPICK GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CHERRYPICK GAMES S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-824Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Orzechowskiego21A
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
952-213-00-77147258747
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-07-01Marcin Kwaśnica Prezes Zarządu