KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr19/2022
Data sporządzenia: 2022-06-28
Skrócona nazwa emitenta
TIM
Temat
Dywidenda za 2021 rok.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na postawie z § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) , informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 28 czerwca 2022 r podjęło uchwałę nr 8/28.06.2022 w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 rok. Na mocy ww. uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. uchwaliło wysokość dywidendy za rok 2021 w wysokości 53 278 080 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy i osiemdziesiąt złotych) brutto, co daje kwotę w wysokości 2,40 zł (słownie: dwa złote czterdzieści groszy) brutto na 1 (słownie: jedną) akcję, z czego kwota w wysokości 26.639.040 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści złotych) brutto, to jest: 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) brutto na 1 (słownie: jedną) akcję została wypłacona w dniu 23 grudnia 2021 roku tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021, w tym kwota w wysokości 17 759 360 (słownie: siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) pochodziła z zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie 01.01.2021 – 30.06.2021 r, natomiast kwota w wysokości 8 879 680 zł (słownie: osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) pochodziła ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym. Zgodnie z ww. uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. postanowiło, iż pozostała do wypłaty dywidendy za rok 2021 r kwota w wysokości 26.639.040 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści złotych) brutto, to jest 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) brutto na 1 (słownie: jedną) akcję wypłacona zostanie akcjonariuszom, którzy będą właścicielami akcji TIM S.A. w dniu 27 lipca 2022 r (dzień dywidendy) . Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu 11 sierpnia 2022r. (termin wypłaty dywidendy). Dywidendą, o której mowa powyżej objętych jest 22 199 200 akcji TIM S.A. Informację o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2021 rok Zarząd TIM S.A. przekazał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 32/2021 opublikowanym w dniu 16.11.2021 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
TIM SA
(pełna nazwa emitenta)
TIMHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-612Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jaworska13
(ulica)(numer)
(0-71) 37 61 621(0-71) 37 61 620
(telefon)(fax)
[email protected]www.timsa.pl
(e-mail)(www)
897 000 96 78930339253
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-28Krzysztof Folta Prezes Zarządu
2022-06-28Piotr TokarczukCzłonek Zarządu