KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr11/2022
Data sporządzenia:2022-06-14
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącego spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 roku otrzymała od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”), reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego na podstawie art. 401. § 4. Kodeksu spółek handlowych, projekt uchwały do punktu 13 porządku obrad – Podział zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2021 – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 czerwca 2022 r. raportem bieżącym nr 9/2022 z dnia 17 maja 2022 roku. Spółka przekazuje w załączeniu treść projektu uchwały oraz uzasadnienie do niego przekazane przez Akcjonariusza. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, jak również pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 czerwca 2022 roku znajdują się na stronie Spółki w zakładce Walne Zgromadzenie. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
zgłoszenie projektu uchwały Lotos.pdfProjekt uchwały Akcjonariusza z uzasadnieniem
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
GRUPA LOTOS SA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA LOTOSPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-718Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Elbląska135
(ulica)(numer)
058 3087111058 3018838
(telefon)(fax)
[email protected]www.lotos.pl
(e-mail)(www)
5830000960190541636
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-14Krzysztof NowickiWiceprezes Zarządu
2022-06-14Piotr WalczakWiceprezes Zarządu
zgłoszenie projektu uchwały Lotos.pdf