KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr14/2022
Data sporządzenia: 2022-05-20
Skrócona nazwa emitenta
WAWEL SA
Temat
Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Wawel S.A. informuje, iż w dniu 20.05.2022 r. otrzymał od Nationale-Nederlanden PTE S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12 informację, iż Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany dalej „OFE”), zmniejszył stan posiadania akcji spółki Wawel S.A. (zwanej dalej „Spółką”), poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Zmniejszenie zaangażowania nastąpiło w wyniku zbycia akcji Spółki w dniu 18 maja 2022 roku w odpowiedzi na skup akcji własnych realizowany na podstawie Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki. Przed rozliczeniem ww. transakcji, OFE posiadał 82.321 akcji Spółki, co stanowiło 5,49% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 82.321 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 5,49% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Po rozliczeniu transakcji, o której mowa powyżej, OFE posiadał 56.859 akcji Spółki, co stanowiło 3,79% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 56.859 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 3,79% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WAWEL SA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-520 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Władysława Warneńczyk 14
(ulica) (numer)
012 25 42 110 012 25 42 112
(telefon) (fax)
[email protected] wawel.com.pl
(e-mail) (www)
676-007-68-68 350035154
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-20Dariusz OrłowskiPrezes Zarządu