KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr6/2022
Data sporządzenia: 2022-03-23
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Zamieszczenie na stronie internetowej Grupy LOTOS S.A. oświadczenia na temat informacji niefinansowych za 2021 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że oświadczenie na temat informacji niefinansowych obejmujące dane dotyczące Spółki oraz jej grupy kapitałowej za rok 2021 zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki: https://inwestor.lotos.pl/193/r,2021/raporty_i_dane/raporty_roczne Oświadczenie na temat informacji niefinansowych zostało zawarte jako rozdział 13 w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2021. Podstawa prawna: §5 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
GRUPA LOTOS SA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA LOTOSPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-718Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Elbląska135
(ulica)(numer)
058 3087111058 3018838
(telefon)(fax)
[email protected]www.lotos.pl
(e-mail)(www)
5830000960190541636
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-03-23Krzysztof NowickiWiceprezes Zarządu
2022-03-23Jarosław WróbelWiceprezes Zarządu