Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Zał. do UZ _ DPSN NC_2024.pdf

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI z dnia 10 maja 2024 r. ws. zarejestrowania przez Sąd zmian w Statucie spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości zaktualizowane oświadczenie w przedmiocie zakresu stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”, który stanowi załącznik do uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 roku („DPNC 2024”).

Zarząd wskazuje, iż w dniu 21 lutego 2024 r., Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej Centrum Finansowego S.A. oraz w sprawie zmiany Regulaminu działania Zarządu Centrum Finansowego S.A., natomiast w dniu 29 kwietnia 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwaliło zmianę Statutu Spółki.

Zmiany zostały przyjęte celem zapewnienia jak najszerszego stosowania DPNC 2024 i weszły w życie z dniem 10 maja 2024 r., tj. z dniem rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Spółki.

W związku z powyższym zmianie uległo oświadczenie Emitenta dotyczące stosowania następujących zasad DPNC 2024:

a)zasady nr 4 poprzez usunięcie Komentarza Spółki o treści:

„Na podstawie obowiązujących regulacji, w przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu lub Rady Nadzorczej powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw. Ponadto zgodnie z § 9 ust. 1. Regulaminu Zarządu członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych. Za działalność konkurencyjną uznaje się wszelką działalność na rynkach usług windykacyjnych, która w szczególności polega na tworzeniu firm windykacyjnych i zarządzaniu nimi.

Jednocześnie w dniu 21 lutego 2024 r., Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej Centrum Finansowego S.A. oraz w sprawie zmiany Regulaminu działania Zarządu Centrum Finansowego S.A. celem doprecyzowania treści postanowień ww. dokumentów do niniejszej zasady. Zmiany wejdą w życie z dniem rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Spółki zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany statutu Spółki objętą porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Finansowe S.A., które zostało zwołane na dzień 29 kwietnia 2024 r.”;

b)zasady nr 7 poprzez zmianę Komentarza Spółki, tj.:

było:

„Spółka częściowo stosuje niniejszą zasadę. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat. Zgodnie z dotychczasową praktyką Spółki, Rada Nadzorcza opiniowała również inne wybrane sprawy będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, nieobjęte ustawowym obowiązkiem ich oceny przez Radę Nadzorczą.

Ponadto w dniu 21 lutego 2024 r., Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej Centrum Finansowego S.A. wprowadzając obowiązek opiniowania przez Radę Nadzorczą projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Na dzień 29 kwietnia 2024 r. zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, celem wprowadzenia ww. obowiązku również do statutu Spółki.

Zmiany do ww. dokumentów korporacyjnych Spółki wejdą w życie z dniem rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Spółki.”

jest:

„Spółka częściowo stosuje niniejszą zasadę. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy opiniowanie projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.”;

c)zasady nr 12 poprzez zmianę oświadczenia o jej stosowaniu, tj. zasada jest aktualnie stosowana oraz poprzez związane z tym usunięcie Komentarza Spółki o treści:

„Niniejsza zasada nie jest stosowana na moment złożenia niniejszego oświadczenia, jednak w celu zapewnienia jej stosowania, w dniu 21 lutego 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej Centrum Finansowego S.A. oraz w sprawie zmiany Regulaminu działania Zarządu, natomiast na dzień 29 kwietnia 2024 r. zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

Na podstawie powyższych zmian wprowadzony zostanie obowiązek wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na zawarcie przez Spółkę z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązanym transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tym samym akcjonariuszem lub podmiotem z nim powiązanym w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. W przypadku transakcji, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się, spełniane na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, za wartość transakcji uznawana będzie suma świadczeń przewidzianych w umowie w pierwszych trzech latach jej obowiązywania. Przed wyrażeniem zgody Rada Nadzorcza zobowiązana będzie do dokonania oceny wpływu takiej transakcji na interes Spółki.

Zmiany wejdą w życie z dniem rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Spółki.”

Aktualne oświadczenie Emitenta dot. stosowania zasad DPNC 2024 stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. § 4 ust. 4a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Zał. do UZ _ DPSN NC_2024.pdf
Zał. do UZ _ DPSN NC_2024.pdf

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-05-13 17:41:26 Beata Borowiecka Wiceprezes Zarządu
2024-05-13 17:41:26 Piotr Szynalski Prezes Zarządu
20240513_174126_0000153106_0000158926.pdf