Największe znaczenie ma zatem prezentacja jednostki sprawozdawczej i jej działalności, czyli opis modelu biznesowego, prezentacja charakteru i zakresu działalności, zasad zarządzania, posiadanych zasobów, charakterystyka głównych produktów i usług, kluczowych rynków zaopatrzenia i zbytu (w tym profil klientów), wskazanie sposobów dystrybucji. Jako że raport roczny jest dla interesariuszy źródłem informacji będących podłożem dla podejmowanych przez nich decyzji, konieczna jest prospektywna perspektywa. Istotne miejsce ma zatem zakres i sposób przedstawienia informacji o strategii, planach, prognozach oraz opis czynników istotnych dla rozwoju spółki. Równie istotnym zagadnieniem jest ryzyko, na które narażony jest podmiot. Chodzi nie tylko o samą prezentację rodzajów i czynników ryzyka, ale także o skalę zagrożenia, a także sposób zarządzania ryzykiem, stosowane instrumenty i opis skuteczności tego procesu.

Dla mniej wtajemniczonych interesariuszy przydatne są informacje o otoczeniu jednostki: opis specyfiki branży, otoczenia, w którym działa podmiot, charakterystyka regulacji prawnych, kształtujących warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa. Szczególnie istotny jest opis sytuacji konkurencyjnej sektora oraz wskazanie pozycji jednostki na rynku. Bez tych informacji trudno jest dokonać relatywnej oceny efektów działalności podmiotu – stanowią one niezbędne tło.

W opisie efektów działalności nie może zabraknąć informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki (lub grupy kapitałowej). To sekcja raportu, która jest szczególnie przydatna dla tych osób, które nie mają szerokiej wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów. Podmiot powinien przedstawić swoje wyniki i sytuację w sposób zrozumiały dla laika. Bardzo przydatne jest opisanie czynników i zdarzeń (w szczególności nietypowych), które miały w ciągu raportowanego roku największy wpływ na działalność i wyniki finansowe (danego roku lub przyszłych okresów). Ważna jest też dokonana samoocena zarządzania zasobami finansowymi. Jakkolwiek przepisy rachunkowości wymagają porównania danych jedynie z okresem poprzednim, to dla możliwości oceny tendencji czy trendów ważna jest dłuższa perspektywa czasowa, toteż w naszej ocenie szczególnie doceniamy prezentację danych za dłuższe okresy (np. pięcioletnie).

Trzeba mieć też na względzie, że potencjał wartości przedsiębiorstwa tkwi nie tylko w danych finansowych, ale i niefinansowych. Zatem w ocenie sprawozdania z działalności nie może zabraknąć i tego wymiaru. W tym wymiarze przyglądamy się prezentacji niefinansowych wskaźników efektywności oraz innym informacjom pozwalającym na dokonanie pełnej oceny jednostki i możliwości generowania przez nią wartości w przyszłości. Uwzględniając nowe regulacje, w ocenie tego aspektu przyglądamy się także ujawnieniom na temat polityki jednostki w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji, jak również oczekujemy wskazania rezultatów stosowania każdej polityki. Także w tym wymiarze ważne jest opisanie ryzyka, z jakim mierzy się jednostka, oraz wskazanie, w jaki sposób ryzyko to jest zarządzane.

Wśród pozostałych informacji poddawanych ocenie są kwestie dotyczące akcjonariatu i kursu akcji, a także dane dotyczące członków kierownictwa (zarządu i rady nadzorczej). Struktura akcjonariatu może bowiem istotnie wpływać na cele i strategię przedsiębiorstwa, zaś piastuni spółki mogą dawać rękojmię powodzenia ich realizacji.

Sprawozdanie z działalności daje możliwość zaprezentowania istoty działalności i wyników spółki lub grupy kapitałowej w zindywidualizowany, nieszablonowy sposób. Szczególnie dla tych interesariuszy, którzy nie są specjalistami w zakresie rachunkowości, finansów, inwestowania, jest to główne źródło informacji, na których opierają oni swoje decyzje. Musi one zatem przedstawiać możliwie szerokie spectrum informacji w sposób wiarygodny i neutralny.

Prof. Monika Marcinkowska

jest dyrektorem Instytutu Finansów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jest członkiem kapituły konkursu The Best Annual Report.

„Parkiet" jest patronem medialnym konkursu The Best Annual Report.