Wierzytelności

Sprawa GetBacku już w prokuraturze

Prokuratura Regionalna w Warszawie zajmie się zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez członków zarządu windykacyjnej firmy, które złożyła Komisja Nadzoru Finansowego.

Marek Chrzanowski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

Foto: Archiwum

– Do Departamentu do spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej wpłynęło zawiadomienie KNF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Konrada K., byłego prezesa GetBacku, oraz Annę P., byłego wiceprezesa – mówi „Parkietowi" Arkadiusz Jaraszek z Prokuratury Krajowej.

Informowanie pod lupą

Ich czyny miały polegać na popełnieniu przestępstwa z art. 100 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej oraz z art. 183 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Ten pierwszy przepis mówi o odpowiedzialności za informacje zawarte w prospekcie emisyjnym, dokumentach informacyjnych oraz za inne informacje związane z ofertą publiczną lub wprowadzaniem instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym. Dotyczy także rozporządzenia MAR – chodzi o rzetelne i szybkie publikowanie informacji poufnych. Za podawanie nieprawdziwych lub zatajanie prawdziwych danych, w istotny sposób wpływające na treść tych informacji, grozi grzywna do 5 mln zł albo pozbawienie wolności od sześciu miesięcy do pięciu lat (albo obie te kary łącznie). Drugi przepis dotyczy manipulacji na rynku. Grozi za to grzywna do 5 mln zł lub kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu (albo obie kary łącznie).

– Zawiadomienie to nie wskazuje np. na podejrzenie popełnienia przestępstwa oszustwa przy sprzedaży obligacji GetBacku – zaznacza Jaraszek. Dodaje, że Prokuratura Krajowa skierowała to zawiadomienie celem merytorycznego rozpoznania do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie znajduje się Wydział ds. Przestępczości Finansowo-Skarbowej oraz Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej. Pracują w nich prokuratorzy mający wiedzę i doświadczenie w ściganiu tego typu przestępczości.

Sprawa może zostać rozszerzona

– Zakres przedmiotowy i podmiotowy tego zawiadomienia nie jest dla prokuratora wiążący. Nawet jeśli zawiadamiający wskazuje na możliwość popełnienia określonego przestępstwa, to prokurator w toku postępowania będzie wszechstronnie wyjaśniał wszystkie okoliczności sprawy. Jeśli pozyska dodatkowy materiał dowodowy, wskazujący, że mogło dojść do popełnienia innych przestępstw, niż wskazał zawiadamiający, to może np. przedstawić zarzuty popełnienia przestępstwa innym osobom oraz o inne czyny niż wskazane w zawiadomieniu – informuje Jaraszek.

Wszczęcie postępowania to decyzja formalnie rozpoczynająca postępowanie przygotowawcze. – Prokuratura będzie teraz gromadziła materiał dowodowy i wszechstronnie wyjaśniała sprawę – dodaje.

KNF na razie nie komentuje sprawy, zaznacza jedynie, że jest w kontakcie z prokuraturą. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że we wtorek nadzór przedstawi kroki, jakie podjął w związku ze sprawą GetBacku.

Oświadczenie Domu Maklerskiego Michael/Ström:

Ze względu na obowiązującą Dom Maklerski tajemnicę zawodową nie jesteśmy uprawnieni do upubliczniania informacji nt. opóźnienia w spłatach serii obligacji, które oferował DM Michael/Ström. Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że ze względu na doniesienia dotyczące zmiany terminu wykupu obligacji na rzecz jednego z podmiotów działających na rynku funduszy inwestycyjnych oraz nagłą zmianę w składzie zarządu spółki GetBack, zarząd Domu Maklerskiego Michael / Ström w dniu 17 kwietnia br. doprowadził do spotkania z Kennethem Williamem Maynardem, przewodniczącym rady nadzorczej GetBack,  aktualnie pełniącym funkcję prezesa zarządu. Podczas spotkania przedstawiciele Michael/Ström wyrazili potrzebę informowania obligatariuszy o dalszych zamierzeniach emitenta. Mając na uwadze charakter zmian w zarządzie spółki oraz aktualną komunikację emitenta z rynkiem oczekujemy, że w najbliższym czasie, po dogłębnym przeanalizowaniu sytuacji finansowej i płynnościowej, nowe kierownictwo poinformuje publicznie o krokach jakie zamierza przedsięwziąć w celu poprawy obecnej sytuacji. Jednocześnie zaznaczamy, że Dom Maklerski Michael/Ström wspólnie z doradcą prawnym na bieżąco analizuje i przygotowuje się do sprawnego podjęcia wszelkich działań dążących do obrony interesu Obligatariuszy na wypadek wystąpienia różnych scenariuszy.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.