REKLAMA
REKLAMA

Przemysł

Ursus: Audytor odmówił wydania opinii

W 2019 r. skonsolidowana strata Ursusa zmniejszyła się do 87 mln zł z 150,7 mln zł zanotowanych rok wcześniej.
Foto: Fotorzepa, Radek Pasterski

Przychody ze sprzedaży wyniosły 81 mln zł i były o prawie 60 proc. niższe niż rok wcześniej. Co istotne, spółka nie uzyskała opinii audytora do sprawozdania rocznego, który wskazał na wątpliwości związane z możliwością kontynuowania działalności przez firmę. - Na dzień niniejszego sprawozdania z badania nie przedstawiono nam, naszym zdaniem, wystarczających dowodów wskazujących na potwierdzone możliwości prowadzenia dalszej działalności operacyjnej spółki oraz jej jednostek zależnych. Bez pozyskania dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania oraz osiągnięcia porozumienia z wierzycielami możliwość kontynuowania działalności operacyjnej przez spółkę oraz jej jednostki zależne jest istotnie ograniczona, co wskazuje na istnienie znaczącej niepewności, co do zdolności spółki oraz jej jednostek zależnych do dalszej kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności i nie zawiera korekt dotyczących odmiennych zasad wyceny i klasyfikacji aktywów i zobowiązań, które mogłyby okazać się konieczne, gdyby spółka oraz jej jednostki zależne nie były w stanie kontynuować swojej działalności gospodarczej w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym. Biorąc pod uwagę istotność tych okoliczności, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy przyjęte założenie kontynuacji działalności jest zasadne – wyjaśnia Misters Audytor Adviser.

W lutym decyzją olsztyńskiego sądu Ursus został objęty przyspieszonym postępowaniem układowym. Zarząd dostał kolejną szansę na wyprowadzenie spółki na prostą i doprowadzenie do zawarcia układu z wierzycielami. - Plan restrukturyzacyjny złożony przez spółkę w lutym 2020 roku przygotowany został przy założeniu należytej staranności i konserwatywnym podejściu, a jego aktualizacja uwzględni zmiany, które zaszły w otaczającej nas rzeczywistości w ostatnim okresie (nowa normalność). Istotny wpływ na działalność Spółki w obecnym i przyszłym okresie ma połączenie Ursus i Ursus Bus, dzięki któremu skonsolidowane zostały dwie podstawowe linie biznesowe, tj. produkcja ciągników i maszyn rolniczych z produkcją autobusów (w tym nisko i zero emisyjnych) w jednym podmiocie. W planach na rok 2020 jest także połączenie Ursus. ze spółką Ursus Dystrybucja, które umożliwi m. in. uzyskiwanie pełnej marży ze sprzedaży detalicznej na poziomie spółki dominującej, a także dalsze istotne zmniejszenie kosztów stałych na poziomie grupy kapitałowej – wyjaśnia Andrzej Młotek, prezes Ursusa.

Biznesowo, w ramach restrukturyzacji, Ursus koncentruje się – w Dywizji Dobre Miasto - na produkcji pras i przyczep oraz realizacji zagranicznego kontraktu na dostawę ponad tysiąca przyczep, zaś w Dywizji Lublin na wznowieniu produkcji ciągników, w tym zwłaszcza modeli, do których Spółka posiada zapasy materiałowe. Działalność spółki uzupełnia import ciągników do bezpośredniej sprzedaży z krótkim cyklem obrotu gotówki. - Powyższa działalność finansowana jest środkami własnymi, w ramach współpracy z indywidualnymi podmiotami zewnętrznymi i środkami uzyskanymi z przedpłat (pełne lub częściowe przedpłaty dokonywane przez klientów, polityka przedpłat może być kontynuowana w dalszym okresie restrukturyzacji i wykonywania układu) – tłumaczy prezes.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA