Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2024
Data sporządzenia: 2024-07-09
Skrócona nazwa emitenta
7LEVELS S.A.
Temat
Podjęcie przez Radę Nadzorczą Emitenta uchwał dotyczących wyrażenia zgody na emisję akcji serii G
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 8 lipca 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 4A ust. 1 lit. b) i c) oraz § 4A ust. 2 statutu Spółki podjęła uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 75.000 (siedemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach kapitału docelowego, wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ustalającej cenę emisyjną akcji serii G emitowanych w ramach kapitału docelowego w wysokości 4 (czterech) złotych za jedną akcję, a także wyrażenia zgody na pozbawienie przez Zarząd Emitenta dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G emitowanych w ramach kapitału docelowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-07-09 Paweł Biela Prezes Zarządu Paweł Biela
2024-07-09 Krzysztof Król Wiceprezes Zarządu Krzysztof Król