Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-27
Skrócona nazwa emitenta
VRG S.A.
Temat
Zmiana umowy kredytowej zawartej przez jednostkę zależną od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2024 r. została zawarta dokumentacja dotycząca zmiany umowy kredytowej limitu wielocelowego z dnia 9 marca 2015 r. z poźn. zmianami zawartej pomiędzy bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank“), a jednostką zależną od Emitenta tj. spółką W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Umowa Kredytu Wielocelowego“), o której Emitent informował w raportach bieżących nr 8/2015, 65/2015, 38/2017, 38/2020 oraz 30/2022.

Zmiany Umowy Kredytu Wielocelowego obejmują przedłużenie na okres 24 miesięcy, tj. do dnia 30 czerwca 2026 r. limitu kredytowego wielocelowego do kwoty 95.000 tys. zł składającego się z następujących sublimitów na:
1) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 52.000 tys. zł;
2) gwarancje bankowe do kwoty 45.000 tys. zł
3) akredytywy dokumentowe do kwoty 10.000 tys. zł.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu Umowy Kredytu Wielocelowego stanowią:
1) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.,
2) pozostałe zabezpieczenia, z zastrzeżeniem, iż zabezpieczenia poniższe stanowią równocześnie zabezpieczenie kredytu udzielonego W.KRUK S.A. przez Bank na podstawie umowy kredytu terminowego (Kredyt B) z dnia 09 marca 2015 roku z późn. zm. do kwoty 71.400 tys. zł, o której Emitent informował w raportach bieżących nr 8/2015, 17/2015 oraz 38/2017, które stanowią:
a) zastaw rejestrowy na zapasach należących do W.KRUK S.A. („Zapasy”) o wartości nie niższej niż 130.000 tys. zł,
b) zastaw rejestrowy na znaku „W.KRUK”,
c) przelew praw z umowy ubezpieczenia Zapasów,
d) umowa zawarta pomiędzy Bankiem a W.KRUK S.A. regulująca rozliczenia transakcji płatności dokonywanych przez kontrahentów W.KRUK S.A. przy użyciu kart bankowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-27 Michał ZImnicki Wiceprezes Zarządu
2024-06-27 Erwin Bakalarz Prokurent