Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-12
Skrócona nazwa emitenta
IMS S.A.
Temat
Podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd IMS S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 12 czerwca br. podpisana została umowa inwestycyjna („Umowa”) dotycząca pozyskania kapitału w spółce zależnej Closer Music Sp. z o.o. („Spółka”, „CM”), zajmującej się budową i komercjalizacją własnych bibliotek muzycznych. Spółka wyemituje i sprzeda na rzecz nowego Inwestora udziały stanowiące łącznie 0,38% kapitału zakładowego za kwotę 306 tys. zł, tj. przy szacunkowej wycenie pre-money 100% udziałów Closer Music wynoszącej 80 mln zł.

Inwestor dokona wpłaty 100% ceny emisyjnej nowych udziałów w terminie 7 dni po podpisaniu Umowy. Pozyskane środki Spółka przeznaczy na dalszy rozwój i komercjalizację baz muzycznych. Umowa dla jej wykonania w całości wymaga podjęcia niezbędnych uchwał przez Zgromadzenie Wspólników Closer Music. W przypadku niepodjęcia ww. uchwał do dnia 31 grudnia 2024 roku, Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu, a jej postanowienia nie będą wywoływać skutków prawnych, zaś wpłacona cena emisyjna podlega zwrotowi na rachunek inwestora.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-12 Michał Kornacki Prezes Zarządu
2024-06-12 Piotr Bielawski Wiceprezes Zarządu