Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
 1. JSF_AISA_2023-12-31_pl.xhtml.xades
 2. Spraw_z_badan_ADISA_2023-12-31_pl.xhtml.xades
 3. SZ_JSF_SSF_AISA_2023-12-31_pl.xhtml.xades
 4. SzD_AISA_2023-12-31_pl.xhtml.xades

Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
 1. JSF_AISA_2023-12-31_pl.xhtml.xades
 2. Spraw_z_badan_ADISA_2023-12-31_pl.xhtml.xades
 3. SZ_JSF_SSF_AISA_2023-12-31_pl.xhtml.xades
 4. SzD_AISA_2023-12-31_pl.xhtml.xades

RR :

Firma: ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Spis załączników:
 1. AISA_JSF_FY_2023_szczegóły korekty_14052024.pdf
 2. JSF_AISA_2023-12-31_pl.xhtml
 3. JSF_AISA_2023-12-31_pl.xhtml.xades
 4. Ocena_RN_AISA_2023-12-31_pl.xhtml
 5. Oswiadczenie_RN_AISA_2023-12-31_pl.xhtml
 6. Spraw_z_badan_ADISA_2023-12-31_pl.xhtml
 7. Spraw_z_badan_ADISA_2023-12-31_pl.xhtml.xades
 8. SZ_JSF_SSF_AISA_2023-12-31_pl.xhtml
 9. SZ_JSF_SSF_AISA_2023-12-31_pl.xhtml.xades
 10. SzD_AISA_2023-12-31_pl.xhtml
 11. SzD_AISA_2023-12-31_pl.xhtml.xades

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2 022 2023 2 022
SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
I. Przychody ze sprzedaży 1 551,00 829,00 342,00 177,00
II. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 852,00 -2 336,00 -409,00 -498,00
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -14 835,00 -94 684,00 -3 276,00 -20 196,00
IV. Zysk (strata) netto -14 843,00 -92 301,00 -3 278,00 -19 688,00
Zysk (strata) na akcję (wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)
V. - podstawowy -1,13 -7,01 -0,25 -1,49
VI. - rozwodniony -1,13 -7,01 -0,25 -1,49
VII. Całkowite dochody ogółem -14 843,00 -92 301,00 -3 278,00 -19 688,00
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
VIII. Aktywa trwałe 2 962,00 3 964,00 681,00 845,00
IX. Aktywa obrotowe 494,00 8 838,00 114,00 1 884,00
X. Aktywa ogółem 3 455,00 12 802,00 795,00 2 730,00
XI. Kapitał własny -26 629,00 -11 786,00 -6 124,00 -2 513,00
XII. Zobowiązania długoterminowe 435,00 3 958,00 100,00 844,00
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 29 649,00 20 630,00 6 819,00 4 399,00
XIV. Pasywa ogółem 3 455,00 12 802,00 795,00 2 730,00
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 345,00 1 633,00 297,00 348,00
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -262,00 -967,00 -58,00 -206,00
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 090,00 -441,00 -241,00 -94,00
XVIII. Przepływy pieniężne netto razem -7,00 225,00 -2,00 48,00
Powyższe wybrane dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro w następujący sposób:
• Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone zostały według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. 29 grudnia 2023 r. (1 EUR= 4,3480 PLN) i na dzień 30 grudnia 2022 r. (1 EUR= 4, 4,6899 PLN)
• Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym tzn. dla okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. (1 EUR = 4,5284 PLN) oraz dla okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. (1 EUR = 4,6882 PLN).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 8/2024 z dnia 2024-05-14 o treści:
Działając zgodnie z § 15 ust. 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...), Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta za rok 2023 wprowadzone zostały opisane poniżej korekty.
Nie zostało ujęte zwiększenie pozycji odpisów na należności w kwocie 107 tys. zł oraz zmniejszenie pozycji stanu rezerw w kwocie 91 tys. zł.
Dodatkowo, została dokonana reklasyfikacja zobowiązań i rezerw w Sprawozdaniu z sytuacji finansowej Emitenta, w wyniku czego zmianie uległy poniższe pozycje:
• „Rezerwy długoterminowe” – 435 tys. zł zamiast 0 tys. zł
• „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania” – 10.909 tys. zł zamiast 13.607 tys. zł
• „Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych” – 4.219 tys. zł zamiast 1.870 tys. zł
• „Rezerwy krótkoterminowe” – 317 tys. zł zamiast 376 tys. zł
Dodatkowo Emitent informuje, że w toku prowadzonego przez biegłego rewidenta badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2023, zmianie uległo również kilka not ww. sprawozdania.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje elementy sprawozdania finansowego Emitenta ze wskazaniem skorygowanych danych przed i po zmianach.
Emitent wskazuje, iż zmianie uległy również ujawnienia w sprawozdaniu z działalności odpowiadające skorygowanym pozycjom jednostkowego sprawozdania finansowego za 2023 rok.
Jednocześnie Emitent informuje, iż poza uwzględnieniem ww. zmian w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, w dniu dzisiejszym zostanie opublikowany skorygowany jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2023 uwzględniający brakujące Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego, Stanowisko Zarządu Adiuvo Investments S.A. odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w raportach z badania rocznych sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniami ,Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu oraz Ocenę Rady Nadzorczej dotyczącą sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
Plik Opis
AISA_JSF_FY_2023_szczegóły korekty_14052024.pdf
AISA_JSF_FY_2023_szczegóły korekty_14052024.pdf

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
JSF_AISA_2023-12-31_pl.xhtml
JSF_AISA_2023-12-31_pl.xhtml
JSF_AISA_2023-12-31_pl.xhtml.xades
JSF_AISA_2023-12-31_pl.xhtml.xades
Ocena_RN_AISA_2023-12-31_pl.xhtml
Ocena_RN_AISA_2023-12-31_pl.xhtml
Oswiadczenie_RN_AISA_2023-12-31_pl.xhtml
Oswiadczenie_RN_AISA_2023-12-31_pl.xhtml
Spraw_z_badan_ADISA_2023-12-31_pl.xhtml
Spraw_z_badan_ADISA_2023-12-31_pl.xhtml
Spraw_z_badan_ADISA_2023-12-31_pl.xhtml.xades
Spraw_z_badan_ADISA_2023-12-31_pl.xhtml.xades
SZ_JSF_SSF_AISA_2023-12-31_pl.xhtml
SZ_JSF_SSF_AISA_2023-12-31_pl.xhtml
SZ_JSF_SSF_AISA_2023-12-31_pl.xhtml.xades
SZ_JSF_SSF_AISA_2023-12-31_pl.xhtml.xades
SzD_AISA_2023-12-31_pl.xhtml
SzD_AISA_2023-12-31_pl.xhtml
SzD_AISA_2023-12-31_pl.xhtml.xades
SzD_AISA_2023-12-31_pl.xhtml.xades
20240514_203756_0757807219_AISA_JSF_FY_2023_szczegoly_korekty_14052024.pdf

20240514_203756_0757807219_JSF_AISA_2023-12-31_pl.xhtml

20240514_203756_0757807219_JSF_AISA_2023-12-31_pl.xhtml.xades

20240514_203756_0757807219_Ocena_RN_AISA_2023-12-31_pl.xhtml

20240514_203756_0757807219_Oswiadczenie_RN_AISA_2023-12-31_pl.xhtml

20240514_203756_0757807219_Spraw_z_badan_ADISA_2023-12-31_pl.xhtml

20240514_203756_0757807219_Spraw_z_badan_ADISA_2023-12-31_pl.xhtml.xades

20240514_203756_0757807219_SzD_AISA_2023-12-31_pl.xhtml

20240514_203756_0757807219_SzD_AISA_2023-12-31_pl.xhtml.xades

20240514_203756_0757807219_SZ_JSF_SSF_AISA_2023-12-31_pl.xhtml

20240514_203756_0757807219_SZ_JSF_SSF_AISA_2023-12-31_pl.xhtml.xades