Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-09
Skrócona nazwa emitenta
CAPITEA S.A.
Temat
Przyspieszona wypłata części 9. raty układowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Capitea S.A („Emitent”) informuje o podjęciu, w dniu 9 maja 2024 r., uchwały Zarządu Emitenta, na mocy której Emitent dokona przyspieszonej wypłaty 9. raty układowej obejmującej wierzytelności bezsporne w części wynoszącej 40%, bądź 50% jej kwoty, przy czym 50% jej kwoty zostanie wypłacone na rzecz tych wierzycieli, którzy nie otrzymali przyspieszonej wypłaty 9. raty układowej w części wynoszącej 10%, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2024 z 26 lutego 2024 r. („Przyspieszona wypłata raty układowej”), wynikającej z układu z wierzycielami zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2019 r.

Przyspieszona wypłata raty układowej rozpocznie się w dniu 3 czerwca 2024 r. i będzie realizowana w okresie od 3 czerwca 2024 r. do 28 czerwca 2024 r. przez Emitenta oraz za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i Domów Maklerskich prowadzących ewidencję obligacji.

Na Przyspieszoną wypłatę raty układowej Emitent przeznaczy kwotę 25,5 mln zł, w tym około 25,2 mln zł zostanie wypłacone na rzecz obligatariuszy Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-09 Radosław Barczyński Prezes Zarządu