Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-09
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez spółkę zależną Termet S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FERRO S.A. („Emitent”) informuje, że Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej od Emitenta, tj. Termet S.A. z siedzibą w Świebodzicach ("Spółka Zależna"), podjęło w dniu 9 maja 2024 roku uchwałę w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2023 roku oraz użycia części kapitału własnego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych w łącznej kwocie 12 625 705,80 zł (dwanaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięć złotych osiemdziesiąt groszy) i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz wszystkich akcjonariuszy TERMET S.A.

Wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy TERMET S.A. (dywidendy) przypadającej na jedną akcję wynosi 25,26 zł (dwadzieścia pięć złotych dwadzieścia sześć groszy).

Uprawnionymi do dywidendy są podmioty będące akcjonariuszami TERMET S.A. w dniu 16 maja 2024 roku (dzień dywidendy), a wypłata na rzecz akcjonariuszy TERMET S.A. nastąpi w dniu 28 maja 2024 roku (termin wypłaty dywidendy).

Emitent posiada 95,05% akcji w Spółce Zależnej, z tytułu posiadania których otrzyma dywidendę w wysokości 12 000 874,44 zł. Pozyskane środki zwiększą majątek obrotowy Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-09 Wojciech Gątkiewicz Prezes Zarządu
2024-05-09 Olga Panek Wiceprezes Zarządu