Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Strategia_Grupy_OTL_do_2026.pdfStrategia Grupy OT Logistics do 2026 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-06
Skrócona nazwa emitenta
OT LOGISTICS
Temat
Zatwierdzenie Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics w perspektywie do 2026 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 6.05.2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia, przedłożonego przez Zarząd dokumentu pt. ”Strategia Grupy Kapitałowej OT Logistics w perspektywie do 2026 roku” („Strategia”).

W 2023 roku Grupa Kapitałowa OT Logistics („Grupa Kapitałowa OTL”, „Grupa”) zakończyła z sukcesem, kilkuletnie działania restrukturyzacyjne służące poprawie kondycji ekonomicznej Grupy. Przyjęta Strategia jest odpowiedzią na aktualną pozycję Grupy Kapitałowej OTL, uwzględniającą efekty wieloletniego procesu restrukturyzacyjnego, jak również obecną i prognozowaną sytuację na rynku. W trakcie opracowywania przyjętej Strategii dokonano gruntowej analizy otoczenia rynkowego, makroekonomicznego, regulacyjnego oraz prognoz i kierunków rozwoju branży, przekładając je na szanse i ryzyka dla Grupy w perspektywie najbliższych 3 lat. Dokument opisuje strategiczne działania jakie Grupa zamierza realizować do końca roku 2026 oraz ich pełny efekt, jaki mają one przynieść w roku 2027.

Strategia uwzględnia zarówno bardzo duży popyt na usługi świadczone przez Grupę w latach 2022 i 2023 jak i przejściowe osłabienie korzystnych dla Grupy trendów, widoczne w pierwszym kwartale roku 2024, które z pewnością znajdzie odzwierciedlenie w pogorszeniu wyników Grupy Kapitałowej OTL w tym okresie. Jednakże w ocenie Spółki, osłabienie to jest tymczasowe i zakończy się w najbliższym czasie nie tylko powrotem do stabilnego poziomu realizowanych przez Grupę przeładunków i przewozów, ale otworzy perspektywy rozwojowe w nowych obszarach działalności.

Strategia prezentuje optymalną ścieżkę zrównoważonego rozwoju, która zapewni stabilność finansową Grupy Kapitałowej OTL oraz perspektywę wzrostu przy jednoczesnym uwzględnieniu zarządzania działalnością w ramach ESG.

Hasłem przewodnim strategii jest "ROZWÓJ, ORGANIZACJA, UNIWERSALNOŚĆ ", co oznacza w szczególności:
a) rozwój pełnego i uniwersalnego łańcucha usług logistycznych, w oparciu o aktywa portowe,
b) modernizację infrastruktury i suprastruktury, w kierunku zapewnienia wysokiej wydajności i jakości usług oraz
c) dalsze usprawnianie i automatyzację procesów biznesowych.

Strategia skupia się na trzech filarach wzrostu Grupy Kapitałowej OTL:

1. Uniwersalny operator logistyczny,
2. Pełny łańcuch usług logistycznych,
3. Doskonałość organizacyjna.

Grupa planuje osiągnąć w 2027 r. przychody w wysokości 916 mln zł przy 28% rentowności EBITDA.

Strategia zakłada realizację szeregu inicjatyw strategicznych zorientowanych na poprawę efektywności operacyjnej i istotne zwiększenie liczby obsługiwanych ładunków. Zarówno w przeładunkach masowych (z 5,7 mln t w 2023 r. do 8,4 mln t w 2027 r.) i drobnicowych (z 1,4 mln t w 2023 r. do 2,4 mln t w 2027 r.), jak również przewożonych koleją (z 1,7 mln t obecnie do 3,2 mln t w 2027 r.)

W ramach Strategii przyjęta została polityka dywidendowa zakładająca w perspektywie długoterminowej stałą wypłatę dywidendy w wysokości nie niższej niż 75% zysku netto Spółki.

Spółka zaznacza, że cele i założenia Strategii nie stanowią prognozy lub szacunku wyników, w tym finansowych, i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania w latach 2023 - 2026.

Szczegółowy opis inicjatyw strategicznych na lata 2023-2026 stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Strategia_Grupy_OTL_do_2026.pdf
Strategia_Grupy_OTL_do_2026.pdf
Strategia Grupy OT Logistics do 2026 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-06 Kamil Jedynak Prezes Zarządu
2024-05-06 Daniel Górecki Członek Zarządu
20240506_204957_0692423624_Strategia_Grupy_OTL_do_2026.pdf