Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-30
Skrócona nazwa emitenta
EKIPA HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie porozumień z pięcioma Twórcami
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 17/2022 z dnia 29 września 2022 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka oraz spółka zależna pod firmą Ekipa Management sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: EKM) zawarły odrębne porozumienia z pięcioma twórcami (dalej: Porozumienia), tj. Marią Ryskala, Martą Błoch, Mateuszem Trąbką, Jakubem Pateckim oraz Kamilem Chwastkiem (dalej: Twórcy), które stanowią przejaw woli Stron w zakresie koncyliacyjnego, pozasądowego zakończenia sporu, w sposób uwzględniający dobro oraz interesy każdej ze Stron.

Na mocy Porozumień ustalono zasady finansowego rozliczenia dotychczasowej współpracy, w tym ustalono, iż Twórcy przeniosą na rzecz Spółki, a w przypadku jednego z Twórców na rzecz Spółki lub wskazanego przez Spółkę podmiotu trzeciego, własność wszystkich posiadanych przez siebie akcji serii F Spółki za cenę 0,10 zł każda akcja.
Porozumienia regulują także kary umowne za naruszenie zobowiązań Stron, które wynoszą od 100.000,00 zł do 2.000.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, a także kwestie praw autorskich do utworów powstałych w ramach współpracy oraz zasad korzystania z wizerunku Twórców.

Strony zrzekły się wzajemnie wszelkich roszczeń związanych ze zdarzeniami, które miały miejsce przed zawarciem Porozumień.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-30 Łukasz Wojtyca Prezes Zarządu
2024-04-30 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu