Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-16
Skrócona nazwa emitenta
NEWAG S.A.
Temat
Skorzystanie przez Zamawiającego z opcji zamówienia dodatkowych elektrycznych zespołów trakcyjnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Województwa Pomorskiego („Zamawiający”) oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji przewidzianej umową, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 22/2023 („Umowa”).

Przedmiotem opcji jest zwiększenie przedmiotu Umowy o dostawę przez Spółkę na rzecz Zamawiającego dziewięciu dodatkowych elektrycznych zespołów trakcyjnych („EZT”).

Wartość opcji wynosi 252 900 000,00 zł netto.

Na skutek skorzystania z prawa opcji wartość Umowy ulega zwiększeniu do kwoty 281 203 252,03 zł netto.

Dostawy EZT objętych przedmiotem opcji zostaną zrealizowane w roku 2025.

Spółka przyjęła oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji i uznaje je za wiążące dla stron.

W pozostałym zakresie warunki Umowy nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-16 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu
2024-04-16 Józef Michalik Wiceprezes Zarządu