KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr9/2023
Data sporządzenia: 2023-04-12
Skrócona nazwa emitenta
PKO BANK POLSKI S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. w zakresie podziału zysku za 2022 rok i pozostawienia niepodzielonego zysku z lat poprzednich zyskiem niepodzielonym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport nr 9/2023 – Rekomendacja Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. w zakresie podziału zysku za 2022 rok i pozostawienia niepodzielonego zysku z lat poprzednich zyskiem niepodzielonym Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 12 kwietnia 2023 r. postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku rekomendację podziału zysku netto osiągniętego w 2022 roku w wysokości 3.258.276.027,00 zł o następującej treści: 1. kwotę 1.629.138.013,50 zł przeznacza się na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej, 2. kwotę 1.629.138.013,50 zł pozostawia się jako niepodzieloną. Dodatkowo Zarząd Banku rekomenduje, aby niepodzielony zysk z lat poprzednich w kwocie 7.808.836.372 zł pozostał nadal zyskiem niepodzielonym. Podejmując ww. decyzję, Zarząd Banku wziął pod uwagę zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego („KNF"), o którym Bank informował w raporcie nr 6/2023. Rekomendowany sposób podziału zysku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku nie wyklucza możliwości podjęcia ewentualnej decyzji przez Zarząd Banku o wypłacie zysku dla akcjonariuszy w postaci zaliczki na poczet dywidendy i wykorzystaniu w tym celu kapitału rezerwowego, pod warunkiem uzyskania upoważnienia do wykorzystania tego kapitału, udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku. Będzie to uwarunkowane w szczególności uzyskaniem przez Bank pozytywnego stanowiska KNF, po wydaniu rozstrzygnięcia TSUE w sprawie C-520/21 oraz aktualną sytuacją gospodarczą i rynkową. Ewentualna decyzja Zarządu Banku o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy będzie także wymagała zgody Rady Nadzorczej Banku.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
PKO BANK POLSKI S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-515 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PUŁAWSKA 15
(ulica) (numer)
521-91-82 521-91-83
(telefon) (fax)
www.pkobp.pl
(e-mail) (www)
525-000-77-38 016298263
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-04-12Dariusz ChoryłoDyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik