KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr3/2023
Data sporządzenia: 2023-02-15
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za IV kwartał 2022 roku i za 2022 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energa SA przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Energa („Grupa”) za IV kwartał 2022 roku i za 2022 rok. Szacunkowe wybrane dane za IV kwartał 2022 roku: Przychody Grupy: 5 268 mln zł (wobec 3 805 mln zł w IV kwartale 2021 roku). EBITDA Grupy: -453 mln zł (wobec 340 mln zł w IV kwartale 2021 roku), w tym: EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 393 mln zł (wobec 545 mln zł w IV kwartale 2021 roku), EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 21 mln zł (wobec -51 mln zł w IV kwartale 2021 roku), EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: -846 mln zł (wobec -131 mln zł w IV kwartale 2021 roku). Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: -745 mln zł (wobec 41 mln zł w IV kwartale 2021 roku). Zysk netto Grupy: -633 mln zł (wobec -26 mln zł w IV kwartale 2021 roku). Nakłady inwestycyjne: 1 029 mln zł (wobec 742 mln zł w IV kwartale 2021 roku). Dystrybucja energii elektrycznej: 5 751 GWh (wobec 5 880 GWh w IV kwartale 2021 roku). Produkcja energii elektrycznej brutto: 1 126 GWh (wobec 1 172 GWh w IV kwartale 2021 roku). Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 4 679 GWh (wobec 4 855 GWh w IV kwartale 2021 roku). Grupa Energa wypracowała w IV kwartale 2022 roku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) na poziomie -453 mln zł, co oznacza spadek o 793 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku. Na ukształtowanie się tego wyniku wpływ miały przede wszystkim: a) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Dystrybucja w wysokości 393 mln zł (spadek o 152 mln zł r/r). Przyczyną spadku EBITDA była przede wszystkim niższa marża na sprzedaży usługi dystrybucyjnej ze stratami sieciowymi głównie w związku z niekorzystnym wolumenem i ceną strat sieciowych r/r. Wyższe były także koszty operacyjne, w tym koszty świadczeń pracowniczych, w związku z presją inflacyjną. b) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Wytwarzanie w wysokości 21 mln zł (wzrost o 72 mln zł r/r). Przyczyną wyższego wyniku EBITDA były wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej. Pozytywny wpływ powyższego czynnika został częściowo obniżony wyższym kosztem zużycia kluczowych paliw do produkcji oraz wyższym kosztem zakupu uprawnień do emisji. c) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Sprzedaż w wysokości -846 mln zł (spadek o 715 mln zł r/r). Przyczyną ujemnego wyniku EBITDA oraz jego mocnego spadku r/r było w głównej mierze utworzenie rezerwy na kontrakty rodzące obciążenia w kwocie 916 mln zł w związku z wdrożeniem regulacji w zakresie cen sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych oraz zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla gospodarstw domowych na 2023 rok. Zysk netto Grupy w IV kwartale 2022 roku wyniósł -633 mln zł. Na spadek wartości zysku netto r/r wpłynęły w głównej mierze niższe wyniki operacyjne Grupy. Szacunkowe wybrane dane za 2022 rok: Przychody Grupy: 20 292 mln zł (wobec 13 791 mln zł w 2021 roku). EBITDA Grupy: 2 645 mln zł (wobec 2 449 mln zł w 2021 roku), w tym: EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 2 044 mln zł (wobec 2 048 mln zł w 2021 roku), EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 837 mln zł (wobec 112 mln zł w 2021 roku), EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: -166 mln zł (wobec 343 mln zł w 2021 roku). Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 1 439 mln zł (wobec 1 278 mln zł w 2021 roku). Zysk netto Grupy: 960 mln zł (wobec 937 mln zł w 2021 roku). Nakłady inwestycyjne: 3 260 mln zł (wobec 2 107 mln zł w 2021 roku). Dystrybucja energii elektrycznej: 23 233 GWh (wobec 23 074 GWh w 2021 roku). Produkcja energii elektrycznej brutto: 4 533 (wobec 4 136 GWh w 2021 roku). Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 17 992 GWh (wobec 18 578 GWh w 2021 roku). W 2022 roku Grupa Energa wypracowała EBITDA w wysokości 2 645 mln zł, co oznacza wzrost o 8% r/r. Największy wzrost zanotowała Linia Biznesowa Wytwarzanie (EBITDA wyższa o 725 mln zł r/r), co przede wszystkim wynikało z wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej. Pozytywny wpływ powyższego czynnika został tylko częściowo obniżony wyższym kosztem zużycia kluczowych paliw do produkcji oraz wyższym kosztem zakupu uprawnień do emisji. Korzystny wpływ miała także wycena otwartych pozycji na energii elektrycznej zawartych przez elektrownię w Ostrołęce. Linia Biznesowa Sprzedaż wypracowała wynik EBITDA niższy o 509 mln zł, co było w głównej mierze związane z utworzeniem rezerwy na kontrakty rodzące obciążenia w kwocie 916 mln zł, o której była mowa przy opisie dotyczącym IV kwartału 2022 roku powyżej. Linia Biznesowa Dystrybucja uzyskała wynik EBITDA na analogicznym poziomie jak w roku 2021. Wyższa marża na sprzedaży usługi dystrybucyjnej wynikająca z wyższej średniej ceny sprzedaży r/r została skompensowana wyższym poziomem kosztów operacyjnych w związku z presją inflacyjną oraz spadkiem przychodów z przyłączy. Prezentowane dane mają charakter szacunkowy i podlegają badaniu przez audytora, w związku z czym mogą ulec zmianie. Ostateczne dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za IV kwartał 2022 roku i za 2022 rok zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za 2022 rok.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ENERGA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-309Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grunwaldzka472
(ulica)(numer)
+48 58 778 83 00+48 58 778 83 99
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
957-095-77-22220353024
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-02-15Michał PerlikWiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych
2023-02-15Adrianna SikorskaWiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji