KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr11/2022
Data sporządzenia: 2022-05-31
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Decyzja o niekontynuowaniu prac zmierzających do emisji obligacji podporządkowanych na rynku krajowym oraz wcześniejszego wykupu obligacji serii A
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ujawnienia opóźnionej informacji poufnej dotyczącej wystąpienia do Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) z wnioskiem dotyczącym emisji obligacji podporządkowanych na rynku krajowym oraz treści uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA nr 3/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie emisji obligacji podporządkowanych na rynku krajowym, stanowiącej załącznik do raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, Zarząd PZU SA, działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), informuje, że w dniu 31 maja 2022 r. podjął uchwałę o niekontynuowaniu prac zmierzających do emisji przez PZU SA obligacji podporządkowanych na rynku krajowym oraz wcześniejszego wykupu obligacji serii A. W związku z niesprzyjającą sytuacją rynkową, Zarząd PZU SA podjął decyzję o rezygnacji z kontynuowania prac zmierzających do emisji obligacji podporządkowanych na rynku krajowym oraz wcześniejszego wykupu obligacji podporządkowanych serii A, wyemitowanych w 2017 r. Rozważana przez PZU SA emisja dotyczyła obligacji podporządkowanych na rynku krajowym o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3 000 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliardy złotych) i była ściśle powiązana z planowanym przez Spółkę wcześniejszym wykupem obligacji podporządkowanych serii A wyemitowanych w dniu 30 czerwca 2017 r. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2 250 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliardy dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) z terminem zapadalności w dniu 29 lipca 2027 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZU SAUbezpieczenia (ube)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-133Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II24
(ulica)(numer)
(22) 582 35 55(22) 582 25 57
(telefon)(fax)
[email protected]www.pzu.pl
(e-mail)(www)
526-025-10-49010001345
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-31Monika GuzekDyrektor Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnychMonika Guzek