KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr18/2022
Data sporządzenia: 2022-05-20
Skrócona nazwa emitenta
SESCOM S.A.
Temat
Wpis połączenia Emitenta ze spółką SDC Sp. z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu ESPI nr 16/2022 z dnia 04.04.2022 r., Zarząd spółki Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20.05.2022 r. Powziął informację o dokonaniu w dniu 20.05.2022 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców KRS połączenia Emitenta jako spółki przejmującej z SDC Sp. z o.o. jako spółką przejmowaną. Połączenie zostało dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego w spółce przejmującej. W wyniku połączenia, Emitent wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, w szczególności stał się stroną wszelkich umów zawartych przez spółkę przejmowaną przed dniem połączenia. Połączenie Sescom S.A. z SDC Sp. z o.o. będzie miało pozytywny wpływ na optymalizację procesów wewnątrz Grupy Sescom, w tym uproszczenie struktur i procesów operacyjnych. Fuzja przyczyni się również do ujednolicenia sposobu zarządzania spółkami.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
SESCOM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SESCOM S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-244GDAŃSK
(kod pocztowy)(miejscowość)
GRUNWALDZKA82
(ulica)(numer)
+48 58 761 29 60+48 58 761 29 61
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
9571006288220679145
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-20Sławomir HalbrytPrezes Zarządu